Uprawnienia Architektoniczne – Egzamin testy i program do nauki

Kategoria: Egzamin

Egzamin testowy – pisemny

Przebieg egzaminu testowego na uprawnienia architektoniczne określono w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego opublikowanym przez IARP.

Egzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu. Wybór odpowiedzi polega na zaznaczeniu jednej z trzech dostępnych do danego pytania A, B lub C.

Liczba pytań na egzaminie

Dla każdego rodzaju uprawnień architektonicznych test egzaminacyjny składa się z 60 pytań egzaminacyjnych. Test egzaminacyjny składa się z:

 • 42 pytań z zakresu ustawi i przepisów wykonawczych ogłoszonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną IARP
 • 12 pytań testowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
 • 6 pytań z Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Czas trwania egzaminu testowego

Czas trwania części pisemnej egzaminu na uprawnienia architektoniczne liczy się od momentu wskazanego przez przewodniczącego lub zastępce komisji egzaminacyjnej i wynosi 90 minut.

Wymagania do zdania egzaminu

Do zaliczenia egzaminu wymagane jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 75 % pytań egzaminacyjnych, co po przeliczeniu na liczbę pytań wynosi 45 pytań.

Wyniki egzaminu

Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu pisemnego, po sprawdzeniu wszystkich pytań egzaminacyjnych następuje ogłoszenie wyników egzaminu. Osoby z pozytywnym wynikiem testu mogą od razu przystąpić do części ustnej egzaminu na uprawnienia architektoniczne.

Pozytywny wynik egzaminu pisemnego jest ważny przez okres 3 lat od jego uzyskania.

 

Continue Reading

Terminy i koszty egzaminów w 2019 roku

Izba Architektów RP ( IARP ) ogłosiła terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w 2019 roku oraz ostateczne daty składania dokumentów kwalifikacyjnych do sesji lato i zima 2019.

Terminy egzaminów

 

 • sesja LATO 2019 – 7 czerwca 2019 r. godz. 10:00
 • sesja ZIMA 2019 – 6 grudnia 2019 r. godz. 10.00

Terminy kwalifikacji i składania dokumentów

Komisja kwalifikacyjna informuje, iż  termin na złożenie wniosków związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym o przystąpienie do egzaminu o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

 • w sesji letniej przypada na dzień 7 marca 2019 r.,
 • w sesji zimowej przypada na dzień 6 września 2019 r.

Opłaty i koszty egzaminu oraz postępowania kwalifikacyjnego

Opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz egzaminu na uprawnienia architektoniczne wynoszą odpowiednio:

 1. oddzielnie na uprawnienia do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi:
  1. z tytułu kwalifikowania 1000 złotych (tysiąc złotych 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1000 złotych (tysiąc złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 590 złotych (pięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100);
 2. łącznie na uprawnienia :
  1. z tytułu kwalifikowania 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu 1500 złotych (tysiąc pięćset złotych 00/100),
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu 870 złotych (osiemset siedemdziesiąt złotych 00/100).

 

 

Continue Reading

Wykaz aktów prawnych IARP LATO 2019

IARP opublikowała właśnie wykaz aktów prawnych, których znajomość będzie wymagana na najbliższym egzaminie na uprawnienia architektoniczne w sesji LATO 2019.

Wykaz zawiera 54 ustawy i rozporządzenia pogrupowane według stopnia wymaganej znajomości przepisu dostosowanego do rodzaju i zakresu uprawnień architektonicznych o jakie ubiega się zdający.

Wymagany stan prawny przepisów IARP określiła na dzień 9.04.2019.

Wykaz aktów prawnych IARP – LATO 2019

POBIERZ WYKAZ

Continue Reading

Termin egzaminu LATO 2018

IARP ustaliła termin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej na dzień 8 czerwca 2018 roku. Egzamin rozpocznie się o godzinie 10 we wszystkich okręgowych izbach architektów.

Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etap egzaminu pisemnego zostaną poinformowani o terminie egzaminów ustnych. Zwykle odbywają się one następująco, lub kilka dni po egzaminie testowym.

Continue Reading

Wykaz aktów prawnych na egzamin LATO 2017

IARP opublikowała wykaz ustaw i rozporządzeń, których znajomość będzie wymagana na egzaminie na uprawnienia architektoniczne w sesji LATO 2017. Wykaz zawiera 50 aktów prawnych podzielonych wg wymaganego stopnia znajomości dla poszczególnych rodzajów uprawnień.

POBIERZ WYKAZ

Przypominamy, iż termin egzamin zaplanowano na 9 czerwca 2017.

Dodatkowo polecamy:

Komplet aktów prawnych wraz z interaktywnym wykazem na egzamin na uprawnienia architektoniczne w sesji LATO 2017POBIERZ

Continue Reading

Terminy egzaminów w 2017 roku

IARP poinformowała o terminach egzaminów na uprawnienia architektoniczne w 2017 roku. Egzaminy pisemne odbędą się we wszystkich okręgowych izbach jednocześnie.

 • sesja LATO 2017 – 9.06.2017 godz. 10.00
 • sesja ZIMA 2017 – 15.12.2017 godz. 10.00

 

Przypominamy o ostatecznych terminach składania dokumentów kwalifikacyjnych o przystąpienie do egzaminu:

 • sesja lato – 9.o3.2017
 • sesja zima – 15.09.2017
Continue Reading

Wykaz aktów prawnych – egzamin ZIMA 2016

IARP opublikowała wykaz aktów prawnych , których znajomość będzie obowiązywała kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji ZIMA 2016. Wykaz zawiera 50 aktów prawnych, zróżnicowanych wg wymaganego stopnia znajomości.

POBIERZ WYKAZ

Przypominamy, iż termin egzaminu zaplanowano na 9 grudnia 2016.

 

Może Cię także zainteresować:

Komplet aktów prawnych wraz z interaktywnym wykazem na egzamin na uprawnienia architektoniczne w sesji ZIMA 2016SPRAWDŹ

Continue Reading

Akty prawne na egzamin LATO 2016

Izba Architektów udostępniła wykaz aktów prawnych, których znajomości będzie obowiązywała kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji LATO 2016 w dniu 24.06.2015

 

Wykaz aktów prawnych

POBIERZ

Continue Reading

Przykładowe pytania na egzamin testowy

Tutaj znajdziecie zbiory przykładowych pytań na egzamin pisemny ( testowy ) na uprawnienia architektoniczne zebrane z ostatnich lat. Pytania okresowo udostępniane są przez IARP. Zakres pytań odpowiada zakresowi jaki pojawia się na egzaminach. Dominują pytania z warunków technicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Poniżej przedstawiamy listę 60 przykładowych pytań na egzamin pisemny.

POBIERZ ZESTAW

 

Lista przykładowych pytań ( bez odpowiedzi )

POBIERZ ZESTAW

 

Przykładowy test – 2016

POBIERZ ZESTAW

Continue Reading

Zasady przeprowadzania egzaminu ustnego

businessmen-42691_640Egzamin ustny przeprowadzany jest bezpośrednio po egzaminie pisemnym, lub w kolejnych dniach w zależności od liczby kandydatów.

Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań egzaminacyjnych, z czego 3 pytania są losowane przez kandydata, natomiast pozostałe 2 pytania zadawane są przez komisję egzaminacyjną i są związane z praktyką projektową oraz budowlaną.

Pytania egzaminacyjne są związane w szczególności z:
 • umiejętnościami praktycznego używania przepisów prawa
 • umiejętnościami stosowania w praktyce wiedzy technicznej oraz przy odbywaniu praktyki zawodowej
 • zakresem uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej
 • wykonaniem zadania projektowego lub zadaniem związanym z prowadzeniem robót budowlanych w zależności od specjalności architektonicznej

Cały egzamin ustny trwa 60 minut, w tym maksymalnie 25 minut przeznaczone na przygotowanie się kandydata do udzielenia odpowiedzi.

Dopuszcza się aby kandydat podczas przygotowania do odpowiedzi, posługiwał się tekstami aktów prawnych, normami polskimi oraz europejskimi. Materiały można przynieść na egzamin samemu lub też są udostępniane przez komisję egzaminacyjną.

Natomiast odpowiedź nie może polegać na czytaniu fragmentów aktów prawnych i norm, lecz ma stanowić samodzielną wypowiedź egzaminowanego, jedynie z ich rozwinięciem i omówieniem.

Aby zakończyć egzamin z wynikiem pozytywnym należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na wszystkie 5 pytań. Dopuszcza się natomiast by jedna z odpowiedzi była niepełna.

Continue Reading