Uprawnienia Architektoniczne – Egzamin Praktyka Wykształcenie i Kwalifikacja

Kategoria: Egzamin

Termin egzaminu LATO 2018

IARP ustaliła termin na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej na dzień 8 czerwca 2018 roku. Egzamin rozpocznie się o godzinie 10 we wszystkich okręgowych izbach architektów.

Kandydaci, którzy pozytywnie przejdą etap egzaminu pisemnego zostaną poinformowani o terminie egzaminów ustnych. Zwykle odbywają się one następująco, lub kilka dni po egzaminie testowym.

Continue Reading

Wykaz aktów prawnych na egzamin LATO 2017

IARP opublikowała wykaz ustaw i rozporządzeń, których znajomość będzie wymagana na egzaminie na uprawnienia architektoniczne w sesji LATO 2017. Wykaz zawiera 50 aktów prawnych podzielonych wg wymaganego stopnia znajomości dla poszczególnych rodzajów uprawnień.

POBIERZ WYKAZ

Przypominamy, iż termin egzamin zaplanowano na 9 czerwca 2017.

Dodatkowo polecamy:

Komplet aktów prawnych wraz z interaktywnym wykazem na egzamin na uprawnienia architektoniczne w sesji LATO 2017POBIERZ

Continue Reading

Terminy egzaminów w 2017 roku

IARP poinformowała o terminach egzaminów na uprawnienia architektoniczne w 2017 roku. Egzaminy pisemne odbędą się we wszystkich okręgowych izbach jednocześnie.

 • sesja LATO 2017 – 9.06.2017 godz. 10.00
 • sesja ZIMA 2017 – 15.12.2017 godz. 10.00

 

Przypominamy o ostatecznych terminach składania dokumentów kwalifikacyjnych o przystąpienie do egzaminu:

 • sesja lato – 9.o3.2017
 • sesja zima – 15.09.2017
Continue Reading

Wykaz aktów prawnych – egzamin ZIMA 2016

IARP opublikowała wykaz aktów prawnych , których znajomość będzie obowiązywała kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji ZIMA 2016. Wykaz zawiera 50 aktów prawnych, zróżnicowanych wg wymaganego stopnia znajomości.

POBIERZ WYKAZ

Przypominamy, iż termin egzaminu zaplanowano na 9 grudnia 2016.

 

Może Cię także zainteresować:

Komplet aktów prawnych wraz z interaktywnym wykazem na egzamin na uprawnienia architektoniczne w sesji ZIMA 2016SPRAWDŹ

Continue Reading

Akty prawne na egzamin LATO 2016

Izba Architektów udostępniła wykaz aktów prawnych, których znajomości będzie obowiązywała kandydatów przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji LATO 2016 w dniu 24.06.2015

 

Wykaz aktów prawnych

POBIERZ

Continue Reading

Przykładowe pytania na egzamin testowy

Tutaj znajdziecie zbiory przykładowych pytań na egzamin pisemny ( testowy ) na uprawnienia architektoniczne zebrane z ostatnich lat. Pytania okresowo udostępniane są przez IARP. Zakres pytań odpowiada zakresowi jaki pojawia się na egzaminach. Dominują pytania z warunków technicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu postępowania administracyjnego.

 

Poniżej przedstawiamy listę 60 przykładowych pytań na egzamin pisemny.

POBIERZ ZESTAW

 

Lista przykładowych pytań ( bez odpowiedzi )

POBIERZ ZESTAW

 

Przykładowy test – 2016

POBIERZ ZESTAW

Continue Reading

Zasady przeprowadzania egzaminu ustnego

businessmen-42691_640Egzamin ustny przeprowadzany jest bezpośrednio po egzaminie pisemnym, lub w kolejnych dniach w zależności od liczby kandydatów.

Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań egzaminacyjnych, z czego 3 pytania są losowane przez kandydata, natomiast pozostałe 2 pytania zadawane są przez komisję egzaminacyjną i są związane z praktyką projektową oraz budowlaną.

Pytania egzaminacyjne są związane w szczególności z:
 • umiejętnościami praktycznego używania przepisów prawa
 • umiejętnościami stosowania w praktyce wiedzy technicznej oraz przy odbywaniu praktyki zawodowej
 • zakresem uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej
 • wykonaniem zadania projektowego lub zadaniem związanym z prowadzeniem robót budowlanych w zależności od specjalności architektonicznej

Cały egzamin ustny trwa 60 minut, w tym maksymalnie 25 minut przeznaczone na przygotowanie się kandydata do udzielenia odpowiedzi.

Dopuszcza się aby kandydat podczas przygotowania do odpowiedzi, posługiwał się tekstami aktów prawnych, normami polskimi oraz europejskimi. Materiały można przynieść na egzamin samemu lub też są udostępniane przez komisję egzaminacyjną.

Natomiast odpowiedź nie może polegać na czytaniu fragmentów aktów prawnych i norm, lecz ma stanowić samodzielną wypowiedź egzaminowanego, jedynie z ich rozwinięciem i omówieniem.

Aby zakończyć egzamin z wynikiem pozytywnym należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na wszystkie 5 pytań. Dopuszcza się natomiast by jedna z odpowiedzi była niepełna.

Continue Reading

Zasady przeprowadzania egzaminu pisemnego

egzamin testowyEgzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu, polegającego na wyborze jednej z trzech dostępnych odpowiedzi.

Test dla każdego rodzaju uprawnień architektonicznych składa się z 60 pytań, w tym:

 • 42 pytania – z zakresu ustaw i przepisów wykonawczych wyszczególnionych w wykazie wymaganych aktów prawnych  przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną
 • 12 pytań – związanych z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych
 • 6 pytań – z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego

Czas trwania egzaminu pisemnego wynosi 90 minut.

Do zdania egzaminu i przystąpienia do części ustnej wymagane jest uzyskanie 45 prawidłowych odpowiedzi ( co stanowi 75 % ogólnej liczby pytań )

Wyniki egzaminu pisemnego są ogłaszane przez komisję egzaminacyjną, niezwłocznie po sprawdzeniu testów wszystkich kandydatów. Kandydatom, którzy nie uzyskali wymaganego wyniku prawidłowych odpowiedzi Komisja Kwalifikacyjna  wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień architektonicznych.

Pozytywny wynik egzaminu testowego zachowuje ważność przez 3 lata od jego uzyskania.

Continue Reading

Wykaz aktów prawnych na egzamin JESIEŃ 2015

akty prawne jesień 2015Wykaz 50 aktów prawnych, których znajomość jest wymagana na egzaminie na uprawnienia architektoniczne w sesji jesień 2015.

Wykaz obowiązuje dla  następujących rodzajów uprawnień:

 

 

 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania bez ograniczeń
 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 • do projektowania w ograniczonym zakresie
 • do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

[alert-note]Obowiązującym stanem prawnym jest stan na dzień egzaminu.[/alert-note]

 

[button-brown url=/wp-content/uploads/2016/01/wykaz_aktow_jesien_2015.pdf  position=”left”] POBIERZ WYKAZ PDF [/button-brown]

 

Continue Reading

Program do nauki na egzamin na uprawnienia architektoniczne

Program przeznaczony jest dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia architektoniczne. Umożliwia przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces.

Na egzaminie wymagana jest znajomość kilkudziesięciu ustaw i rozporządzeń. Przygotowywanie się w sposób tradycyjny przez czytanie/ zapamiętywanie jest wysoce nieefektywne i czasochłonne, a często prowadzi jedynie do zniechęcenia. Z programem Uprawnienia Budowlane zdobędziesz uprawnienia architektoniczne szybko i bezproblemowo.

PYTANIA ZAWARTE W PROGRAMIE

Umożliwia sprawdzenie i przyswojenie wiedzy z kilkudziesięciu aktów prawnych. W bazie programu dostępne jest ponad 2061 pytań opracowanych na podstawie przykładowych pytań z PIIB i IARP oraz własnych analiz przygotowanych podczas nauki do egzaminu.

 • Prawo Budowlane
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Przepisy BHP

Dodatkowe  pytania:

 • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – 16 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 175 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych – 11 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 30 pytań
 • Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – 14 pytań
 • Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 8 pytań
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny – 6 pytań
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego – 35 pytań

PEŁNA LISTA AKTÓW PRAWNYCH I PYTAŃ DOSTĘPNYCH W PROGRAMIE: POBIERZ

 

PREZENTACJA WIDEO FUNKCJI PROGRAMU

 

DODATKOWE INFORMACJE ORAZ MOŻLIWOŚĆ POBRANIA I PRZETESTOWANIA PROGRAMU

UPRAWNIENIA ARCHITEKTONICZNE  – PROGRAM DO NAUKI NA EGZAMIN

 

Continue Reading