Egzamin testy i program do nauki

Kategoria: Egzamin

Zasady przeprowadzania egzaminu ustnego

businessmen-42691_640Egzamin ustny przeprowadzany jest bezpośrednio po egzaminie pisemnym, lub w kolejnych dniach w zależności od liczby kandydatów.

Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań egzaminacyjnych, z czego 3 pytania są losowane przez kandydata, natomiast pozostałe 2 pytania zadawane są przez komisję egzaminacyjną i są związane z praktyką projektową oraz budowlaną.

Pytania egzaminacyjne są związane w szczególności z:
 • umiejętnościami praktycznego używania przepisów prawa
 • umiejętnościami stosowania w praktyce wiedzy technicznej oraz przy odbywaniu praktyki zawodowej
 • zakresem uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej
 • wykonaniem zadania projektowego lub zadaniem związanym z prowadzeniem robót budowlanych w zależności od specjalności architektonicznej

Cały egzamin ustny trwa 60 minut, w tym maksymalnie 25 minut przeznaczone na przygotowanie się kandydata do udzielenia odpowiedzi.

Dopuszcza się aby kandydat podczas przygotowania do odpowiedzi, posługiwał się tekstami aktów prawnych, normami polskimi oraz europejskimi. Materiały można przynieść na egzamin samemu lub też są udostępniane przez komisję egzaminacyjną.

Natomiast odpowiedź nie może polegać na czytaniu fragmentów aktów prawnych i norm, lecz ma stanowić samodzielną wypowiedź egzaminowanego, jedynie z ich rozwinięciem i omówieniem.

Aby zakończyć egzamin z wynikiem pozytywnym należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na wszystkie 5 pytań. Dopuszcza się natomiast by jedna z odpowiedzi była niepełna.

Continue Reading

Zasady przeprowadzania egzaminu pisemnego

egzamin testowyEgzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu, polegającego na wyborze jednej z trzech dostępnych odpowiedzi.

Test dla każdego rodzaju uprawnień architektonicznych składa się z 60 pytań, w tym:

 • 42 pytania – z zakresu ustaw i przepisów wykonawczych wyszczególnionych w wykazie wymaganych aktów prawnych  przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną
 • 12 pytań – związanych z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych
 • 6 pytań – z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego

Czas trwania egzaminu pisemnego wynosi 90 minut.

Do zdania egzaminu i przystąpienia do części ustnej wymagane jest uzyskanie 45 prawidłowych odpowiedzi ( co stanowi 75 % ogólnej liczby pytań )

Wyniki egzaminu pisemnego są ogłaszane przez komisję egzaminacyjną, niezwłocznie po sprawdzeniu testów wszystkich kandydatów. Kandydatom, którzy nie uzyskali wymaganego wyniku prawidłowych odpowiedzi Komisja Kwalifikacyjna  wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień architektonicznych.

Pozytywny wynik egzaminu testowego zachowuje ważność przez 3 lata od jego uzyskania.

Continue Reading

Wykaz aktów prawnych na egzamin JESIEŃ 2015

akty prawne jesień 2015Wykaz 50 aktów prawnych, których znajomość jest wymagana na egzaminie na uprawnienia architektoniczne w sesji jesień 2015.

Wykaz obowiązuje dla  następujących rodzajów uprawnień:

 

 

 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania bez ograniczeń
 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 • do projektowania w ograniczonym zakresie
 • do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

[alert-note]Obowiązującym stanem prawnym jest stan na dzień egzaminu.[/alert-note]

 

[button-brown url=/wp-content/uploads/2016/01/wykaz_aktow_jesien_2015.pdf  position=”left”] POBIERZ WYKAZ PDF [/button-brown]

 

Continue Reading

Program do nauki na egzamin na uprawnienia architektoniczne

Program przeznaczony jest dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia architektoniczne. Umożliwia przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces.

Na egzaminie wymagana jest znajomość kilkudziesięciu ustaw i rozporządzeń. Przygotowywanie się w sposób tradycyjny przez czytanie/ zapamiętywanie jest wysoce nieefektywne i czasochłonne, a często prowadzi jedynie do zniechęcenia. Z programem Uprawnienia Budowlane zdobędziesz uprawnienia architektoniczne szybko i bezproblemowo.

PYTANIA ZAWARTE W PROGRAMIE

Umożliwia sprawdzenie i przyswojenie wiedzy z kilkudziesięciu aktów prawnych. W bazie programu dostępne jest ponad 2061 pytań opracowanych na podstawie przykładowych pytań z PIIB i IARP oraz własnych analiz przygotowanych podczas nauki do egzaminu.

 • Prawo Budowlane
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Przepisy BHP

Dodatkowe  pytania:

 • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – 16 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 175 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych – 11 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 30 pytań
 • Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – 14 pytań
 • Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 8 pytań
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny – 6 pytań
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego – 35 pytań

PEŁNA LISTA AKTÓW PRAWNYCH I PYTAŃ DOSTĘPNYCH W PROGRAMIE: POBIERZ

 

PREZENTACJA WIDEO FUNKCJI PROGRAMU

 

DODATKOWE INFORMACJE ORAZ MOŻLIWOŚĆ POBRANIA I PRZETESTOWANIA PROGRAMU

UPRAWNIENIA ARCHITEKTONICZNE  – PROGRAM DO NAUKI NA EGZAMIN

 

Continue Reading

Egzamin na uprawnienia architektoniczne

Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są dwa razy w roku, w terminach ustalonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Terminy egzaminów ogłaszane są na stronie internetowej Izby Architektów RP w styczniu każdego roku. Egzamin odbywa się we wszystkich okręgach w tym samym terminie, na podstawie tych samych zestawów pytań. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie:

 • znajomości procesu budowlanego, w tym podstaw wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego, a zwłaszcza projektanta, procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, stosowanych w ich trakcie oraz po ich zakończeniu, podstawowych informacji dotyczących struktury organów i ich kompetencji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, zasad odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
 • umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, a w szczególności przyswojenia praktycznych wiadomości technicznych, znajomości etapów procesu inwestycyjnego, przepisów prawa i zasad etyki zawodu.

Przygotowanie egzaminu

1. Zestawy pytań egzaminacyjnych do obu części egzaminu opracowuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna i na kilka dni przed terminem egzaminu przekazuje je w odpowiedniej liczbie, wraz z zestawem odpowiedzi do testu, okręgowym komisjom kwalifikacyjnym.
2. Zestawy pytań Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przekazuje okręgowym komisjom kwalifikacyjnym w podwójnych opieczętowanych kopertach, za pokwitowaniem stwierdzającym ich nienaruszenie.
3. Okręgowa komisja kwalifikacyjna przechowuje zestawy pytań w sposób zapewniający ich tajność i nienaruszalność.
4. Otwarcie kopert przez komisję egzaminacyjną następuje dopiero w trakcie odpowiedniej części egzaminu, w obecności zainteresowanych.
5. Liczba przekazywanych zestawów pytań do pierwszej części egzaminu powinna być nie mniejsza niż liczba spodziewanych zdających tę część, powiększona o 10% (nie mniej niż o 2 zestawy), przy czym, jeżeli liczba spodziewanych zdających przekracza 10,zestawy wraz z odpowiedziami przekazuje się w nie mniej niż dwóch wariantach.
6. Liczbę spodziewanych zdających ustala komisja egzaminacyjna na podstawie liczby dopuszczonych do egzaminu oraz liczby wpłat drugiej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i przekazuje ją za pośrednictwem biura okręgowej izby architektów RP Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, co najmniej na dziesięć dni przed terminem egzaminu.

Tryb przeprowadzania egzaminu
1. Zawiadomienie o terminie egzaminu okręgowa komisja kwalifikacyjna sporządza według wzoru stanowiącego Załącznik nr 15 do Regulaminu i doręcza je osobie ubiegającej się o uprawnienia budowlane, poprzez pocztę, listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru, co najmniej na miesiąc przed tym terminem.
2. Z czynności egzaminacyjnych sporządza się protokół według wzoru stanowiącego Załącznik nr 16 do Regulaminu. Po zakończeniu egzaminu protokół ten komisja egzaminacyjna przekazuje okręgowej komisji kwalifikacyjnej.
3. Podsumowanie egzaminu następuje bez udziału osoby egzaminowanej i zostaje odnotowane w protokole, który podpisują wszyscy członkowie zespołu egzaminującego.
Protokół powinien zawierać wypełniony przez zdającego test oraz treść wszystkich pytań i ocenę każdej z udzielonych odpowiedzi.
4. Wynik egzaminu ustalany jest przez komisję egzaminacyjną w drodze głosowania, na podstawie oceny testu i odpowiedzi ustnych. W sytuacjach spornych decyduje głos przewodniczącego komisji.
5. Nieobecność na egzaminie podlega na wniosek osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane ocenie, co do przyczyn i w przypadku uznania przez okręgową komisję kwalifikacyjną za usprawiedliwioną skutkuje wyznaczeniem tej osobie innego terminu egzaminu i zwolnieniem jej z obowiązku ponownego uiszczenia opłaty.
6. Korzystanie przez osoby egzaminowane z niedozwolonej pomocy, kontaktowanie się z innymi zdającymi lub zakłócanie przebiegu egzaminu jest zabronione i może skutkować natychmiastowym wydaleniem z egzaminu, bez uwzględnienia udzielonych do tego czasu odpowiedzi.

Część pisemna egzaminu

Egzamin pisemny przeprowadza się z uwzględnieniem następujących zasad:
1) osoba egzaminowana przed przystąpieniem do egzaminu:
a) legitymuje się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości ze zdjęciem,
b) okazuje dowód wpłaty / przelewu drugiej raty opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
2) zabrania się osobie egzaminowanej wnoszenia do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, urządzeń wyposażonych w pamięć elektroniczną oraz służących do porozumiewania się na odległość ( telefony komórkowe, komputery, laptopy ,mikrofony, słuchawki itp.), a także korzystania z tego rodzaju urządzeń w trakcie egzaminu;
3) egzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru;
4) test składa się z 60 pytań egzaminacyjnych, w tym zawiera :
a) 36 pytań z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych,
b) 15 pytań z ustaw i rozporządzeń z zakresu związanego ze specjalnością architektoniczną,
c) 3 pytania z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego,
d) 6 pytań z innych aktów prawnych;
5) czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 1,5 godziny;
6) udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 45 pytań kwalifikuje zdającego do przystąpienia do części ustnej egzaminu;
7) wyniki części pisemnej egzaminu są ogłaszane bezpośrednio po sprawdzeniu wszystkich udzielonych odpowiedzi; osobom, które nie zakwalifikowały się do części ustnej podaje się termin, po którym będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu.
8) zawiadomienie o możliwości i terminie ponownego przystąpienia do egzaminu pisemnego sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 17 do Regulaminu.

Część ustna egzaminu
Egzamin ustny przeprowadza się z uwzględnieniem następujących zasad:
1) część ustna egzaminu następuje bezpośrednio po ogłoszeniu wyników części pisemnej lub w następny dzień;
2) zabrania się osobie egzaminowanej porozumiewania się z innymi osobami, za wyjątkiem członków komisji egzaminacyjnej ;
3) egzamin polega na odpowiedzi na pytania z wylosowanego zestawu, w tym dwa pytania zadane przez członków komisji egzaminacyjnej;
4) zestaw składa się z 5 pytań, w tym zawiera:
a) 3 pytania problemowe, dotyczące szczególności umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa ;
b) pytanie związane z wykonywaną przez egzaminowanego praktyką zawodową przy sporządzaniu projektów (do zadania przez komisję egzaminacyjną na podstawie uzyskanych projektów budowlanych, przy których kandydat pracował), dotyczące praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy jej wykonywaniu,
c) pytanie zadawane przez komisję egzaminacyjną, związane z wykonywaną przez egzaminowanego praktyką zawodową na budowie , dotyczące praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu obiektów opisanych w książce praktyki, w tym technologii ich budowy, organizacji prac budowlanych oraz roli,jaką praktykant pełnił na budowie;
5) członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania dodatkowe, których zakres będzie związany z pytaniami z wylosowanego zestawu;
6) czas trwania egzaminu wynosi do 45 minut, w tym około 15 minut na przygotowanie się osoby egzaminowanej do odpowiedzi;
7) podczas przygotowywania się do odpowiedzi dopuszczalne jest posługiwanie się tekstami aktów prawnych posiadanymi przez osobę egzaminowana oraz udostępnionymi przez komisję egzaminacyjną a także wykorzystywanie w tym celu urządzeń wyposażonych w pamięć elektroniczną ( np. laptopy itp);
8) odpowiedź ustna nie może polegać na odczytywaniu aktów prawnych, może natomiast być ich skomentowaniem oraz omówieniem notatek i szkiców sporządzonych w trakcie przygotowy-wania się do odpowiedzi;
9) warunkiem zaliczenia egzaminu ustnego jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania, przy czym dopuszcza się by jedna z nich pozostała niepełna.

Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są dwa razy w roku, w terminach
ustalonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Terminy egzaminów ogłaszane są na
stronie internetowej Izby Architektów RP w styczniu każdego roku.
4. Egzamin odbywa się we wszystkich okręgach w tym samym terminie, na podstawie tych
samych zestawów pytań.
5. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w
formie testu, oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie:
1) znajomości procesu budowlanego, w tym podstaw wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, praw i obowiązków uczestników procesu
budowlanego, a zwłaszcza projektanta, procedur poprzedzających rozpoczęcie robót
budowlanych, stosowanych w ich trakcie oraz po ich zakończeniu, podstawowych
informacji dotyczących struktury organów i ich kompetencji w zakresie administracji
architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, zasad odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie;
2) umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, a w szczególności
przyswojenia praktycznych wiadomości technicznych, znajomości etapów procesu
inwestycyjnego, przepisów prawa i zasad etyki zawodu.

Continue Reading

Akty prawne na egzamin na uprawnienia architektoniczne

Wykaz aktów prawnych

wraz z określeniem zakresu obowiązku ich znajomości i umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami


L.p.

Akt prawny i jego publikacja

Publikacja

Zakres obowiązku

PRAWO BUDOWLANE I PRZEPISY WYKONAWCZE

USTAWA

z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

 

Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 ze zm. Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.       Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1133 ze zm. Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

INFRASTRUKTURY

z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 Dz. U. 2004r. Nr 202 poz. 2072 ze zm. Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.

Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę

Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1127 ze zm.

Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 września 1998 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

 

Dz. U. 1998 r. Nr 126 poz. 839

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Dz. U. 2008 r. Nr 201 poz. 1240

Ogólna znajomość całości przepisów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.

Ogólna znajomość całości przepisów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Dz. U. 2005 r. Nr 243 poz. 2063 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

11.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 7 października 1997 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

 Dz. U. 1997 r. Nr 132 poz. 877 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

12.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

 Dz. U. 1995 r. Nr 25 poz. 133

Ogólna znajomość całości przepisów

13.

USTAWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych

 Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

14.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

INFRASTRUKTURY

z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

 Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

GEODEZJA

15.

USTAWA

z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

16.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 2 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

 Dz. U. 2001 r. Nr 38 poz. 455

 

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

OCHRONA PRACY

17.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

18.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 września 1997 r.

w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz. U. 1997 r. Nr 109 poz. 704 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

19.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

OCHRONA ŚRODOWISKA

20.

USTAWA

z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

21.

USTAWA

z dnia 20 lipca 1991 r.

o Inspekcji Ochrony Środowiska

 

Dz. U. 1991 r. Nr 77 poz. 335 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

22.

USTAWA

z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz. U. 1985 r. Nr 12 poz. 49 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

23.

USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o Państwowej Inspekcji Pracy

  Dz. U. 2007 r. Nr 89 poz. 589 ze zm.

        

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

PRAWO WODNE

24.

USTAWA

z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

 Dz. U. 2001 r. Nr 115 poz. 1229 ze zm.

 

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

25.

USTAWA

z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o ochronie przeciwpożarowej.

Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz. 351 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

26.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 Dz. U. 2006 r. Nr 80 poz. 563 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

27.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

 

Dz. U. 2009 r. Nr 124 poz. 1030

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

28.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Dz. U. 2003 r. Nr 121 poz. 1137 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

DROGI PUBLICZNE

29.

USTAWA

z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

 

Dz. U. 1985 r. Nr 14 poz. 60 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

30.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.

Ogólna znajomość całości przepisów

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

31.

USTAWA

z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.

 

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

OCHRONA DÓBR KULTURY

32.

USTAWA

z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Dz. U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

33.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

 

Dz. U. 2004 r. Nr 150 poz. 1579

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

34.

USTAWA

z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Dz. U. 1960 r. Nr 30 poz. 168 ze zm.

 

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

35.

USTAWA

z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177

Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

PRAWO AUTORSKIE

36.

USTAWA

z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

 Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

SAMORZĄD ZAWODOWY

37.

USTAWA

z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Dz. U. 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

38.

KODEKS ETYKI ZAWODOEJ

ARCHITEKTÓW

Załącznik do Uchwały 1 Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005 r.

 

Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

39.

ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANASÓW

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia

od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa

 Dz. U. 2003 r. Nr 220 poz. 2174

Ogólna znajomość całości przepisów

40.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

 INFRASTRUKTURY

z dnia 31 października 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Dz. U. 2002 r. Nr 194 poz. 1635

Ogólna znajomość całości przepisów

 

 

Continue Reading