Uprawnienia Architektoniczne – Egzamin Praktyka Wykształcenie i Kwalifikacja

Praktyka zawodowa na budowie

praktyka na budowiePraktyka zawodowa odbywana na budowie powinna polegać na pełnieniu funkcji technicznej przy wykonywaniu robót budowlanych o różnorodnym charakterze, pozwalających na zapoznanie się z możliwie pełnym cyklem realizacji inwestycji oraz warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, w szczególności przy wznoszeniu budynku lub jego części oraz powinna spełniać pozostałe wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Pełnienie funkcji technicznej przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach praktyki zawodowej polega między innymi na wykonywaniu czynności asystenta:

 • kierownika budowy lub kierownika robót architektonicznych
 • kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych
 • inspektora nadzoru inwestorskiego
 • projektanta sprawującego nadzór autorski na budowie
Do praktyki zawodowej na budowie można zaliczyć także:
 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego
 • pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych
 • pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych

z zastrzeżeniem, iż 2 lata wykonywania takich czynności, uznawane jest jako 1 rok praktyki na budowie.

Czytaj więcej

Praktyka zawodowa przy projektowaniu

praktyka projektowaZgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego IARP odbywana przez kandydata praktyka zawodowa przy sporządzaniu projektów powinna polegać na:

bezpośrednim i zgodnym z regulacjami wewnętrznymi Izby Architektów RP uczestnictwie w pracach projektowych przy sporządzaniu projektów budowlanych oraz spełniać pozostałe wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Między innymi, jako praktykę projektową można zaliczyć czynności polegające na:

 • wykonaniu inwentaryzacji
 • udziale w projektowaniu koncepcji architektonicznej
 • wykonaniu innych opracowań projektowych poprzedzających projekt budowlany

pod warunkiem, że czynności te bezpośrednio związane są z wykonywaniem na ich podstawie praktyki przy sporządzaniu projektu budowlanego i nie przekraczają łącznie 20 procent czasu odbytej praktyki. Pozostały czas powinna stanowić praktyka związana z samym wykonywaniem projektów budowlanych.

Różnorodność tematyczna, stopień złożoności opracowań projektowych oraz zakres wykonywanych czynności decydują o uznaniu praktyki za odpowiednią.

Czytaj więcej

Zasady przeprowadzania egzaminu ustnego

businessmen-42691_640Egzamin ustny przeprowadzany jest bezpośrednio po egzaminie pisemnym, lub w kolejnych dniach w zależności od liczby kandydatów.

Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na 5 pytań egzaminacyjnych, z czego 3 pytania są losowane przez kandydata, natomiast pozostałe 2 pytania zadawane są przez komisję egzaminacyjną i są związane z praktyką projektową oraz budowlaną.

Pytania egzaminacyjne są związane w szczególności z:
 • umiejętnościami praktycznego używania przepisów prawa
 • umiejętnościami stosowania w praktyce wiedzy technicznej oraz przy odbywaniu praktyki zawodowej
 • zakresem uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej
 • wykonaniem zadania projektowego lub zadaniem związanym z prowadzeniem robót budowlanych w zależności od specjalności architektonicznej

Cały egzamin ustny trwa 60 minut, w tym maksymalnie 25 minut przeznaczone na przygotowanie się kandydata do udzielenia odpowiedzi.

Dopuszcza się aby kandydat podczas przygotowania do odpowiedzi, posługiwał się tekstami aktów prawnych, normami polskimi oraz europejskimi. Materiały można przynieść na egzamin samemu lub też są udostępniane przez komisję egzaminacyjną.

Natomiast odpowiedź nie może polegać na czytaniu fragmentów aktów prawnych i norm, lecz ma stanowić samodzielną wypowiedź egzaminowanego, jedynie z ich rozwinięciem i omówieniem.

Aby zakończyć egzamin z wynikiem pozytywnym należy udzielić prawidłowej odpowiedzi na wszystkie 5 pytań. Dopuszcza się natomiast by jedna z odpowiedzi była niepełna.

Czytaj więcej

Zasady przeprowadzania egzaminu pisemnego

egzamin testowyEgzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu, polegającego na wyborze jednej z trzech dostępnych odpowiedzi.

Test dla każdego rodzaju uprawnień architektonicznych składa się z 60 pytań, w tym:

 • 42 pytania – z zakresu ustaw i przepisów wykonawczych wyszczególnionych w wykazie wymaganych aktów prawnych  przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną
 • 12 pytań – związanych z przepisami BHP podczas wykonywania robót budowlanych
 • 6 pytań – z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego

Czas trwania egzaminu pisemnego wynosi 90 minut.

Do zdania egzaminu i przystąpienia do części ustnej wymagane jest uzyskanie 45 prawidłowych odpowiedzi ( co stanowi 75 % ogólnej liczby pytań )

Wyniki egzaminu pisemnego są ogłaszane przez komisję egzaminacyjną, niezwłocznie po sprawdzeniu testów wszystkich kandydatów. Kandydatom, którzy nie uzyskali wymaganego wyniku prawidłowych odpowiedzi Komisja Kwalifikacyjna  wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień architektonicznych.

Pozytywny wynik egzaminu testowego zachowuje ważność przez 3 lata od jego uzyskania.

Czytaj więcej

W jakiej Okręgowej Izbie Architektów zdawać egzamin?

Zasada ogólna

Zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego IARP w sprawie nadawania uprawnień architektonicznych, właściwą miejscową Okręgową Komisję Kwalifikacyjną wyznacza się według miejsca zamieszkania kandydata ubiegającego się o uprawnienia. Miejsce zamieszkania kandydat wskazuje we wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz nadanie uprawnień.

Zmiana Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej na inną

Istnieje możliwość zmiany Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej z miejsca zamieszkania kandydata na inną. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna po rozpatrzeniu wniosku osoby ubiegającej się  o zmianę i uznania go za zasadnym, może zmienić właściwą Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Argumentem w takim przypadku może być np. przebywanie w delegacji związane z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi.

Czytaj więcej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej to dokument, w którym należy zestawić i podsumować odbywaną praktykę zawodową. Dokumentuje się w nim zarówno praktykę przy sporządzaniu projektów jak i tą odbytą na budowie. Zestawienie zostało wprowadzone we wrześniu 2014 roku w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zastąpiło dotychczas stosowaną książkę praktyki zawodowej.

Odbycie praktyki zawodowe w zestawieniu potwierdza kierownik praktyki lub jej patron.

Wzór zestawienia praktyki

zbiorcze zestawienie praktyki

 

[alert-note]Kompletny wzór zestawienia praktyki w formacie PDF             [button-brown url=wp-content/uploads/2016/01/uprawnienia-zbiorcze-zestawienie-praktyki.pdf position=”right”] POBIERZ [/button-brown] [/alert-note]

 

Czytaj więcej

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej to dokument, w którym opiekun praktyki zawodowej posiadający odpowiednie uprawnienia i  pełniący samodzielną funkcję techniczną, poświadcza odbycie praktyki przez kandydata ubiegającego się o uprawnienia architektoniczne. Dokument został wprowadzony przez rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z września 2014 roku i zastąpił on dotychczas stosowaną książkę praktyki zawodowej.

Oświadczenie składa się z następującymi załącznikami:

 • zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej
 • decyzja o nadaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla opiekuna praktyki
 • zaświadczenie o wpisaniu opiekuna na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w okresie odbywania praktyki zawodowej kandydata

Wzór oświadczenia

wycinek z oświadczenia potwierdzającego praktykę

 

[alert-note]Kompletny wzór oświadczenia w formacie PDF                                             [button-brown url=/wp-content/uploads/2016/01/uprawnienia-oswiadczenie-opiekuna.pdf position=”right”] POBIERZ [/button-brown] [/alert-note]

 

Czytaj więcej

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Prezentujemy aktualny schemat postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Schemat został opracowany przez IARP na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Obrazuje poszczególne etapy uzyskiwania uprawnień, od złożenia wniosku do decyzji o nadaniu uprawnień.

schemat kwalifikacji uprawnienia architektoniczne

 

Czytaj więcej

Wymagana długość praktyki zawodowej

czas praktykiPoniżej podano wymagane okresy praktyki zawodowej do zdobycia poszczególnych rodzajów uprawnień architektonicznych. Długość praktyki oczywiście oprócz rodzaju uprawnień, w niektórych przypadkach zależy także od posiadanego wykształcenia.

 

do projektowania bez ograniczeń
Wymagane jest odbycie: 1 roku praktyki na budowie oraz 1 roku praktyki projektowej.

 

do projektowania w ograniczonym zakresie
Wymagane jest odbycie: 1 roku praktyki na budowie oraz 1 roku praktyki projektowej.

 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Wymagane jest odbycie: 1,5 roku praktyki na budowie oraz 1 roku praktyki projektowej.

 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
Wymagane jest odbycie: 1,5 roku praktyki na budowie oraz 1 roku praktyki projektowej.

 

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Dla posiadających tytuł zawodowy magister inżynier architekt – Wymagane jest odbycie: 1,5 roku praktyki na budowie.

Dla posiadających tytuł zawodowy inżynier architekt – Wymagane jest odbycie: 3 lat praktyki na budowie.

 

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
Dla posiadających tytuł zawodowy magister inżynier budownictwa lub inżynier architektWymagane jest odbycie: 1,5 roku praktyki na budowie.

Dla posiadających tytuł zawodowy inżynier budownictwa – Wymagane jest odbycie: 3 lat praktyki na budowie.

Dla posiadających tytuł zawodowy technik architekt – Wymagane jest odbycie: 4 lat praktyki na budowie.

Czytaj więcej

Wykształcenie wymagane do zdobycia uprawnień architektonicznych

wykształcenieZestawienie wykształcenia wymaganego do zdobycia poszczególnych rodzajów uprawnień architektonicznych:

 

do projektowania bez ograniczeń
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier architekt.

 

do projektowania w ograniczonym zakresie
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego inżynier architekt lub magister inżynier budownictwa.

 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier architekt.

 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego inżynier architekt lub magister inżynier budownictwa.

 

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier architekt lub inżynier architekt.

 

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier budownictwa lub inżynier architekt lub inżynier budownictwa lub technik architekt.

Czytaj więcej