Uprawnienia Architektoniczne – Egzamin Praktyka Wykształcenie i Kwalifikacja

Opłata za postępowanie kwalifikacyjne w roku 2016

koszty kwalifikacjiZgodnie z uchwałą  numer  O–36–IV-2014 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dn. 21 sierpnia 2014 roku stawki opłat za postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń, wynoszą odpowiednio:

 • z tytułu kwalifikowania: 800 złotych
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu: 800 złotych
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu: 450 złotych

[alert-note]Opłaty powinny być wniesione na rachunek bankowy właściwej miejscu zamieszkania Okręgowej Izby Architektów RP[/alert-note]

Czytaj więcej

Terminy składania wniosków o zdobycie uprawnień w 2016 roku

egzamin 2016Krajowa komisja Kwalifikacyjna IARP ustaliła już ostateczne terminy składania wniosków dla osób przystępujących do zdobycia uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w 2016 roku.

 

 

[alert-announce]SESJA LETNIA – dokumenty należy złożyć do 24 czerwca 2016 roku [/alert-announce]

[alert-announce]SESJA ZIMOWA – dokumenty należy złożyć do 16 września 2016 roku[/alert-announce]

 

Wnioski wraz z kompletnymi załącznikami należy składać do właściwej miejscu zamieszkania kandydata Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej IARP. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej teczce.

Czytaj więcej

Terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w 2016 roku

egzamin 2016Znamy już terminy egzaminów na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w 2016 roku. Egzamin dla wszystkich rodzajów i specjalności uprawnień odbędzie się:

 

 

[alert-announce]SESJA LETNIA – 24 czerwca 2016 roku , godzina 10.00[/alert-announce]

[alert-announce]SESJA ZIMOWA – 16 grudnia 2016 roku, godzina 10:00[/alert-announce]

 

Czytaj więcej

Wykaz aktów prawnych na egzamin JESIEŃ 2015

akty prawne jesień 2015Wykaz 50 aktów prawnych, których znajomość jest wymagana na egzaminie na uprawnienia architektoniczne w sesji jesień 2015.

Wykaz obowiązuje dla  następujących rodzajów uprawnień:

 

 

 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania bez ograniczeń
 • do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 • do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
 • do projektowania w ograniczonym zakresie
 • do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie

[alert-note]Obowiązującym stanem prawnym jest stan na dzień egzaminu.[/alert-note]

 

[button-brown url=/wp-content/uploads/2016/01/wykaz_aktow_jesien_2015.pdf  position=”left”] POBIERZ WYKAZ PDF [/button-brown]

 

Czytaj więcej
Czytaj więcej

Program do nauki na egzamin na uprawnienia architektoniczne

Program przeznaczony jest dla kandydatów przygotowujących się do egzaminu na uprawnienia architektoniczne. Umożliwia przyswojenie i sprawdzenie znajomości aktów prawnych, skracając tym samym czas poświęcony na naukę i znacznie usprawniając jej proces.

Na egzaminie wymagana jest znajomość kilkudziesięciu ustaw i rozporządzeń. Przygotowywanie się w sposób tradycyjny przez czytanie/ zapamiętywanie jest wysoce nieefektywne i czasochłonne, a często prowadzi jedynie do zniechęcenia. Z programem Uprawnienia Budowlane zdobędziesz uprawnienia architektoniczne szybko i bezproblemowo.

PYTANIA ZAWARTE W PROGRAMIE

Umożliwia sprawdzenie i przyswojenie wiedzy z kilkudziesięciu aktów prawnych. W bazie programu dostępne jest ponad 2061 pytań opracowanych na podstawie przykładowych pytań z PIIB i IARP oraz własnych analiz przygotowanych podczas nauki do egzaminu.

 • Prawo Budowlane
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Przepisy BHP

Dodatkowe  pytania:

 • Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – 16 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – 175 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych – 11 pytań
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – 30 pytań
 • Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – 14 pytań
 • Ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – 8 pytań
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. – Kodeks Cywilny – 6 pytań
 • Ustawa z dnia 14.06.1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego – 35 pytań

PEŁNA LISTA AKTÓW PRAWNYCH I PYTAŃ DOSTĘPNYCH W PROGRAMIE: POBIERZ

 

PREZENTACJA WIDEO FUNKCJI PROGRAMU

 

DODATKOWE INFORMACJE ORAZ MOŻLIWOŚĆ POBRANIA I PRZETESTOWANIA PROGRAMU

UPRAWNIENIA ARCHITEKTONICZNE  – PROGRAM DO NAUKI NA EGZAMIN

 

Czytaj więcej

Jak sprawdzić uprawnienia opiekuna praktyki zawodowej

Zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego osoba kierująca praktyką zawodową powinna posiadać uprawnienia w specjalności o jaką się staramy oraz  być członkiem Okręgowej Izby Architektów RP w chwili odbywania przez Nas praktyki.

Aby sprawdzić czy opiekun praktyki jest członkiem Okręgowej Izby Architektów: SPRAWDŹ

Czytaj więcej
Czytaj więcej

Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

 1.  Wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń powinny być składane do okręgowej komisji egzaminacyjnej Izby Architektów RP, właściwej zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata.
 2. Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych. Kopia tego wzoru załączona jest do niniejszej informacji.
 3.  Do wniosku osoba nie posiadająca uprawnień budowlanych dołącza:
  1. odpis dyplomu (poświadczony za zgodność z oryginałem przez uczelnię, która wydała dyplom, przez notariusza, albo przez pracownika biura okręgowej izby architektów RP przyjmującego wniosek),
  2.  życiorys zawodowy
  3.  książkę praktyki zawodowej (w oryginale). Książka praktyki zawodowej powinna być na wniosek zainteresowanego opieczętowana i zarejestrowana  przez okręgową komisję kwalifikacyjną Izby Architektów RP przed rozpoczęciem praktyki zawodowej,
  4.  w przypadku praktyki odbytej za granicą, a także praktyki odbytej przy projektowaniu lub na budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu w sprawach wewnętrznych zamiast książki praktyki zawodowej składa się zaświadczenie (w oryginale), sporządzone zgodnie z postanowieniami odpowiednio § 4 ust. 5 lub  § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.),
  5. aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby zawodowej dotyczące każdej osoby, pod której kierownictwem była odbywana praktyka, (w przypadku braku takiego zaświadczenia, na wniosek kandydata zaświadczenie może zostać wygenerowane z systemu informatycznego okręgowej izby i dołączone do akt sprawy),
  6.  oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane, dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania mającego na celu nadanie uprawnień,
  7. dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne – tj. opłaty z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej. O wysokości aktualnej opłaty informują biura okręgowych rad izb architektów RP

 

 

Czytaj więcej

Wytyczne dotyczące książki praktyki zawodowej

Osoby kierujące praktyką zawodową powinny przez cały okres jej trwania być czynnym członkiem samorządu zawodowego i posiadać  uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
1)    przy sporządzaniu projektów – do projektowania  w specjalności architektonicznej;
2)    na budowie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej.
Osoby kierujące praktyką zawodową (projektową i budowlaną) podejmując się prowadzenia praktyki osoby odbywającej praktykę zawodową, powinny:
1)        udzielać pomocy merytorycznej i konsultować prace powierzone do rozwiązania osobie odbywającej praktykę,
2)        umożliwiać dostęp do niezbędnych materiałów formalno-prawnych związanych z opracowywanym projektem,
3)        zapewniać, w miarę możliwości udział osoby odbywającej praktykę w naradach i ustaleniach koordynacyjnych ze specjalistami branżowymi, technologami i programistami,
4)        umożliwiać udział osoby odbywającej praktykę w prowadzonych nadzorach autorskich dotyczących realizacji projektów,
5)        przekazać osobie odbywającej praktykę aktualne zaświadczenie o przynależności do  stosownej Okręgowej Izby Architektów RP.

3. Osoba odbywająca praktykę, powinna czynnie uczestniczyć w praktyce zawodowej.
4. Program praktyki przy sporządzaniu projektów powinien umożliwić w szczególności:
1)         zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem  przepisów prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego, w tym znajomości procedur przetargowych, zasad zawierania umów na prace projektowe, oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
2)         zapoznanie się z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz normami oraz ich praktycznym stosowaniem,
3)         zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem przepisów związanych z bezpieczeństwem użytkowania obiektów,
4)         nabycie praktycznej umiejętności współpracy ze specjalistami opracowującymi rozwiązania techniczne wymaganych instalacji budowlanych oraz odpowiedzialnymi za ustalenia wysoko specjalistycznych technologii wynikających z programów inwestorskich,
5)         nabycie praktycznej umiejętności koordynowania prac projektowych wykonywanych zespołowo lub indywidualnie lecz tworzących jedną całość,
6)         nabycie praktycznej umiejętności koordynowania rozwiązań technicznych wielobranżowych w ramach sporządzanych prac projektowych,
7)         nabycie umiejętności programowania i optymalizowania inwestycji z uwzględnieniem jej oddziaływania na bezpośrednie sąsiedztwo (otoczenie) oraz na środowisko,
8)         nabycie znajomości wymaganych przepisami procedur związanych z uzyskaniem i uzgadnianiem dokumentów niezbędnych do projektowania inwestycji,
9)         nabycie znajomości procedur stosowanych przy projektowaniu dotyczącym prawem chronionych obiektów historycznych lub położonych w obszarach ochrony konserwatorskiej.

Współdziałanie osoby kierującej praktyką oraz praktykanta wymaga poszanowania zasad koleżeńskiej współpracy, partnerskiej lojalności oraz zasad etyki zawodu architekta.
5. Przebieg praktyki wymaga bieżącego dokumentowania czynności wykonywanych w jej ramach.
6. Dokumentacja przebiegu praktyki powinna obejmować prowadzenie książki praktyki zawodowej, w której – z uwzględnieniem wymogów zawartych w § 4 ust. 3  rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) – należy:
1)              wyszczególnić roboty budowlane i obiekty budowlane, przy projektowaniu których bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczna na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji, oraz innych  charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych, a także lokalizacji i nazwy inwestora,
2)              określić czynności wykonywane w każdym tygodniu odbywanej  praktyki,  potwierdzonych  i zaopiniowanych, co najmniej raz  w miesiącu przez osobą pod której kierownictwem odbywa się praktyka.
7. Przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której osoba odbywała praktykę, oraz po zakończeniu praktyki zawodowej, osoba, pod kierownictwem której odbywała sie praktyka, wpisuje w książce praktyki zawodowej ogólna ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności architektonicznej.

Czytaj więcej