Uprawnienia Architektoniczne – Egzamin Praktyka Wykształcenie i Kwalifikacja

Wytyczne dotyczące książki praktyki zawodowej

Osoby kierujące praktyką zawodową powinny przez cały okres jej trwania być czynnym członkiem samorządu zawodowego i posiadać  uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
1)    przy sporządzaniu projektów – do projektowania  w specjalności architektonicznej;
2)    na budowie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej.
Osoby kierujące praktyką zawodową (projektową i budowlaną) podejmując się prowadzenia praktyki osoby odbywającej praktykę zawodową, powinny:
1)        udzielać pomocy merytorycznej i konsultować prace powierzone do rozwiązania osobie odbywającej praktykę,
2)        umożliwiać dostęp do niezbędnych materiałów formalno-prawnych związanych z opracowywanym projektem,
3)        zapewniać, w miarę możliwości udział osoby odbywającej praktykę w naradach i ustaleniach koordynacyjnych ze specjalistami branżowymi, technologami i programistami,
4)        umożliwiać udział osoby odbywającej praktykę w prowadzonych nadzorach autorskich dotyczących realizacji projektów,
5)        przekazać osobie odbywającej praktykę aktualne zaświadczenie o przynależności do  stosownej Okręgowej Izby Architektów RP.

3. Osoba odbywająca praktykę, powinna czynnie uczestniczyć w praktyce zawodowej.
4. Program praktyki przy sporządzaniu projektów powinien umożliwić w szczególności:
1)         zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem  przepisów prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego, w tym znajomości procedur przetargowych, zasad zawierania umów na prace projektowe, oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
2)         zapoznanie się z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz normami oraz ich praktycznym stosowaniem,
3)         zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem przepisów związanych z bezpieczeństwem użytkowania obiektów,
4)         nabycie praktycznej umiejętności współpracy ze specjalistami opracowującymi rozwiązania techniczne wymaganych instalacji budowlanych oraz odpowiedzialnymi za ustalenia wysoko specjalistycznych technologii wynikających z programów inwestorskich,
5)         nabycie praktycznej umiejętności koordynowania prac projektowych wykonywanych zespołowo lub indywidualnie lecz tworzących jedną całość,
6)         nabycie praktycznej umiejętności koordynowania rozwiązań technicznych wielobranżowych w ramach sporządzanych prac projektowych,
7)         nabycie umiejętności programowania i optymalizowania inwestycji z uwzględnieniem jej oddziaływania na bezpośrednie sąsiedztwo (otoczenie) oraz na środowisko,
8)         nabycie znajomości wymaganych przepisami procedur związanych z uzyskaniem i uzgadnianiem dokumentów niezbędnych do projektowania inwestycji,
9)         nabycie znajomości procedur stosowanych przy projektowaniu dotyczącym prawem chronionych obiektów historycznych lub położonych w obszarach ochrony konserwatorskiej.

Współdziałanie osoby kierującej praktyką oraz praktykanta wymaga poszanowania zasad koleżeńskiej współpracy, partnerskiej lojalności oraz zasad etyki zawodu architekta.
5. Przebieg praktyki wymaga bieżącego dokumentowania czynności wykonywanych w jej ramach.
6. Dokumentacja przebiegu praktyki powinna obejmować prowadzenie książki praktyki zawodowej, w której – z uwzględnieniem wymogów zawartych w § 4 ust. 3  rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) – należy:
1)              wyszczególnić roboty budowlane i obiekty budowlane, przy projektowaniu których bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczna na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji, oraz innych  charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych, a także lokalizacji i nazwy inwestora,
2)              określić czynności wykonywane w każdym tygodniu odbywanej  praktyki,  potwierdzonych  i zaopiniowanych, co najmniej raz  w miesiącu przez osobą pod której kierownictwem odbywa się praktyka.
7. Przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której osoba odbywała praktykę, oraz po zakończeniu praktyki zawodowej, osoba, pod kierownictwem której odbywała sie praktyka, wpisuje w książce praktyki zawodowej ogólna ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności architektonicznej.

Continue Reading

Egzamin na uprawnienia architektoniczne

Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są dwa razy w roku, w terminach ustalonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Terminy egzaminów ogłaszane są na stronie internetowej Izby Architektów RP w styczniu każdego roku. Egzamin odbywa się we wszystkich okręgach w tym samym terminie, na podstawie tych samych zestawów pytań. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie:

 • znajomości procesu budowlanego, w tym podstaw wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego, a zwłaszcza projektanta, procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, stosowanych w ich trakcie oraz po ich zakończeniu, podstawowych informacji dotyczących struktury organów i ich kompetencji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, zasad odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
 • umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, a w szczególności przyswojenia praktycznych wiadomości technicznych, znajomości etapów procesu inwestycyjnego, przepisów prawa i zasad etyki zawodu.

Przygotowanie egzaminu

1. Zestawy pytań egzaminacyjnych do obu części egzaminu opracowuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna i na kilka dni przed terminem egzaminu przekazuje je w odpowiedniej liczbie, wraz z zestawem odpowiedzi do testu, okręgowym komisjom kwalifikacyjnym.
2. Zestawy pytań Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przekazuje okręgowym komisjom kwalifikacyjnym w podwójnych opieczętowanych kopertach, za pokwitowaniem stwierdzającym ich nienaruszenie.
3. Okręgowa komisja kwalifikacyjna przechowuje zestawy pytań w sposób zapewniający ich tajność i nienaruszalność.
4. Otwarcie kopert przez komisję egzaminacyjną następuje dopiero w trakcie odpowiedniej części egzaminu, w obecności zainteresowanych.
5. Liczba przekazywanych zestawów pytań do pierwszej części egzaminu powinna być nie mniejsza niż liczba spodziewanych zdających tę część, powiększona o 10% (nie mniej niż o 2 zestawy), przy czym, jeżeli liczba spodziewanych zdających przekracza 10,zestawy wraz z odpowiedziami przekazuje się w nie mniej niż dwóch wariantach.
6. Liczbę spodziewanych zdających ustala komisja egzaminacyjna na podstawie liczby dopuszczonych do egzaminu oraz liczby wpłat drugiej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i przekazuje ją za pośrednictwem biura okręgowej izby architektów RP Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, co najmniej na dziesięć dni przed terminem egzaminu.

Tryb przeprowadzania egzaminu
1. Zawiadomienie o terminie egzaminu okręgowa komisja kwalifikacyjna sporządza według wzoru stanowiącego Załącznik nr 15 do Regulaminu i doręcza je osobie ubiegającej się o uprawnienia budowlane, poprzez pocztę, listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru, co najmniej na miesiąc przed tym terminem.
2. Z czynności egzaminacyjnych sporządza się protokół według wzoru stanowiącego Załącznik nr 16 do Regulaminu. Po zakończeniu egzaminu protokół ten komisja egzaminacyjna przekazuje okręgowej komisji kwalifikacyjnej.
3. Podsumowanie egzaminu następuje bez udziału osoby egzaminowanej i zostaje odnotowane w protokole, który podpisują wszyscy członkowie zespołu egzaminującego.
Protokół powinien zawierać wypełniony przez zdającego test oraz treść wszystkich pytań i ocenę każdej z udzielonych odpowiedzi.
4. Wynik egzaminu ustalany jest przez komisję egzaminacyjną w drodze głosowania, na podstawie oceny testu i odpowiedzi ustnych. W sytuacjach spornych decyduje głos przewodniczącego komisji.
5. Nieobecność na egzaminie podlega na wniosek osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane ocenie, co do przyczyn i w przypadku uznania przez okręgową komisję kwalifikacyjną za usprawiedliwioną skutkuje wyznaczeniem tej osobie innego terminu egzaminu i zwolnieniem jej z obowiązku ponownego uiszczenia opłaty.
6. Korzystanie przez osoby egzaminowane z niedozwolonej pomocy, kontaktowanie się z innymi zdającymi lub zakłócanie przebiegu egzaminu jest zabronione i może skutkować natychmiastowym wydaleniem z egzaminu, bez uwzględnienia udzielonych do tego czasu odpowiedzi.

Część pisemna egzaminu

Egzamin pisemny przeprowadza się z uwzględnieniem następujących zasad:
1) osoba egzaminowana przed przystąpieniem do egzaminu:
a) legitymuje się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości ze zdjęciem,
b) okazuje dowód wpłaty / przelewu drugiej raty opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
2) zabrania się osobie egzaminowanej wnoszenia do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, urządzeń wyposażonych w pamięć elektroniczną oraz służących do porozumiewania się na odległość ( telefony komórkowe, komputery, laptopy ,mikrofony, słuchawki itp.), a także korzystania z tego rodzaju urządzeń w trakcie egzaminu;
3) egzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru;
4) test składa się z 60 pytań egzaminacyjnych, w tym zawiera :
a) 36 pytań z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych,
b) 15 pytań z ustaw i rozporządzeń z zakresu związanego ze specjalnością architektoniczną,
c) 3 pytania z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego,
d) 6 pytań z innych aktów prawnych;
5) czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 1,5 godziny;
6) udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 45 pytań kwalifikuje zdającego do przystąpienia do części ustnej egzaminu;
7) wyniki części pisemnej egzaminu są ogłaszane bezpośrednio po sprawdzeniu wszystkich udzielonych odpowiedzi; osobom, które nie zakwalifikowały się do części ustnej podaje się termin, po którym będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu.
8) zawiadomienie o możliwości i terminie ponownego przystąpienia do egzaminu pisemnego sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 17 do Regulaminu.

Część ustna egzaminu
Egzamin ustny przeprowadza się z uwzględnieniem następujących zasad:
1) część ustna egzaminu następuje bezpośrednio po ogłoszeniu wyników części pisemnej lub w następny dzień;
2) zabrania się osobie egzaminowanej porozumiewania się z innymi osobami, za wyjątkiem członków komisji egzaminacyjnej ;
3) egzamin polega na odpowiedzi na pytania z wylosowanego zestawu, w tym dwa pytania zadane przez członków komisji egzaminacyjnej;
4) zestaw składa się z 5 pytań, w tym zawiera:
a) 3 pytania problemowe, dotyczące szczególności umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa ;
b) pytanie związane z wykonywaną przez egzaminowanego praktyką zawodową przy sporządzaniu projektów (do zadania przez komisję egzaminacyjną na podstawie uzyskanych projektów budowlanych, przy których kandydat pracował), dotyczące praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy jej wykonywaniu,
c) pytanie zadawane przez komisję egzaminacyjną, związane z wykonywaną przez egzaminowanego praktyką zawodową na budowie , dotyczące praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu obiektów opisanych w książce praktyki, w tym technologii ich budowy, organizacji prac budowlanych oraz roli,jaką praktykant pełnił na budowie;
5) członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania dodatkowe, których zakres będzie związany z pytaniami z wylosowanego zestawu;
6) czas trwania egzaminu wynosi do 45 minut, w tym około 15 minut na przygotowanie się osoby egzaminowanej do odpowiedzi;
7) podczas przygotowywania się do odpowiedzi dopuszczalne jest posługiwanie się tekstami aktów prawnych posiadanymi przez osobę egzaminowana oraz udostępnionymi przez komisję egzaminacyjną a także wykorzystywanie w tym celu urządzeń wyposażonych w pamięć elektroniczną ( np. laptopy itp);
8) odpowiedź ustna nie może polegać na odczytywaniu aktów prawnych, może natomiast być ich skomentowaniem oraz omówieniem notatek i szkiców sporządzonych w trakcie przygotowy-wania się do odpowiedzi;
9) warunkiem zaliczenia egzaminu ustnego jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania, przy czym dopuszcza się by jedna z nich pozostała niepełna.

Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są dwa razy w roku, w terminach
ustalonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Terminy egzaminów ogłaszane są na
stronie internetowej Izby Architektów RP w styczniu każdego roku.
4. Egzamin odbywa się we wszystkich okręgach w tym samym terminie, na podstawie tych
samych zestawów pytań.
5. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w
formie testu, oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie:
1) znajomości procesu budowlanego, w tym podstaw wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, praw i obowiązków uczestników procesu
budowlanego, a zwłaszcza projektanta, procedur poprzedzających rozpoczęcie robót
budowlanych, stosowanych w ich trakcie oraz po ich zakończeniu, podstawowych
informacji dotyczących struktury organów i ich kompetencji w zakresie administracji
architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, zasad odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie;
2) umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, a w szczególności
przyswojenia praktycznych wiadomości technicznych, znajomości etapów procesu
inwestycyjnego, przepisów prawa i zasad etyki zawodu.

Continue Reading
Continue Reading

Akty prawne na egzamin na uprawnienia architektoniczne

Wykaz aktów prawnych

wraz z określeniem zakresu obowiązku ich znajomości i umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami


L.p.

Akt prawny i jego publikacja

Publikacja

Zakres obowiązku

PRAWO BUDOWLANE I PRZEPISY WYKONAWCZE

USTAWA

z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

 

Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 ze zm. Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.       Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1133 ze zm. Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

INFRASTRUKTURY

z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 Dz. U. 2004r. Nr 202 poz. 2072 ze zm. Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.

Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę

Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1127 ze zm.

Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 września 1998 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

 

Dz. U. 1998 r. Nr 126 poz. 839

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Dz. U. 2008 r. Nr 201 poz. 1240

Ogólna znajomość całości przepisów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.

Ogólna znajomość całości przepisów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Dz. U. 2005 r. Nr 243 poz. 2063 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

11.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 7 października 1997 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

 Dz. U. 1997 r. Nr 132 poz. 877 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

12.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

 Dz. U. 1995 r. Nr 25 poz. 133

Ogólna znajomość całości przepisów

13.

USTAWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych

 Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

14.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

INFRASTRUKTURY

z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

 Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

GEODEZJA

15.

USTAWA

z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

16.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 2 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

 Dz. U. 2001 r. Nr 38 poz. 455

 

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

OCHRONA PRACY

17.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

18.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 września 1997 r.

w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz. U. 1997 r. Nr 109 poz. 704 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

19.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

OCHRONA ŚRODOWISKA

20.

USTAWA

z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

21.

USTAWA

z dnia 20 lipca 1991 r.

o Inspekcji Ochrony Środowiska

 

Dz. U. 1991 r. Nr 77 poz. 335 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

22.

USTAWA

z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz. U. 1985 r. Nr 12 poz. 49 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

23.

USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o Państwowej Inspekcji Pracy

  Dz. U. 2007 r. Nr 89 poz. 589 ze zm.

        

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

PRAWO WODNE

24.

USTAWA

z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

 Dz. U. 2001 r. Nr 115 poz. 1229 ze zm.

 

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

25.

USTAWA

z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o ochronie przeciwpożarowej.

Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz. 351 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

26.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 Dz. U. 2006 r. Nr 80 poz. 563 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

27.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

 

Dz. U. 2009 r. Nr 124 poz. 1030

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

28.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Dz. U. 2003 r. Nr 121 poz. 1137 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

DROGI PUBLICZNE

29.

USTAWA

z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

 

Dz. U. 1985 r. Nr 14 poz. 60 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

30.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.

Ogólna znajomość całości przepisów

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

31.

USTAWA

z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.

 

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

OCHRONA DÓBR KULTURY

32.

USTAWA

z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Dz. U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

33.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

 

Dz. U. 2004 r. Nr 150 poz. 1579

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

34.

USTAWA

z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Dz. U. 1960 r. Nr 30 poz. 168 ze zm.

 

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

35.

USTAWA

z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177

Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

PRAWO AUTORSKIE

36.

USTAWA

z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

 Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

SAMORZĄD ZAWODOWY

37.

USTAWA

z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Dz. U. 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

38.

KODEKS ETYKI ZAWODOEJ

ARCHITEKTÓW

Załącznik do Uchwały 1 Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005 r.

 

Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

39.

ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANASÓW

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia

od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa

 Dz. U. 2003 r. Nr 220 poz. 2174

Ogólna znajomość całości przepisów

40.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

 INFRASTRUKTURY

z dnia 31 października 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Dz. U. 2002 r. Nr 194 poz. 1635

Ogólna znajomość całości przepisów

 

 

Continue Reading

Terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w roku 2012

Terminy egzaminów na uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w 2012 r. zostały wyznaczone następująco:

 • sesja letnia – 1 czerwca 2012 (termin składania wniosków – do 2 marca 2012)
 • sesja zimowa – 7 grudnia 2012 (termin składania wniosków – do 31 sierpnia 2012)
 
Do wniosku należy dołączyć:
 1. Odpis dyplomu,
 2. Życiorys zawodowy,
 3. Książkę praktyki zawodowej,
 4. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej (dotyczy osób odbywających praktykę za granicą),
 5. Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby zawodowej osób, pod których kierownictwem była odbywana praktyka (dotyczy osób odbywających praktykę w Polsce),
 6. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych,
 7. Dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne
 8. Kopia Dowodu Osobistego potwierdzona przez pracownika biura okręgowej izby architektów RP z oryginałem.

 

 

źródło: IARP

Continue Reading
Continue Reading

Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne

I .  Postanowienia  ogólne
1.    Egzamin  przeprowadza  okręgowa  komisja  kwalifikacyjna  w  zespole  egzaminacyjnym  (zespołach egzaminacyjnych) wyznaczonym  w  trybie  określonym  Uchwałą  nr  12    I  Krajowego  Zjazdu  Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie: Regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Izby Architektów.

2.    Zasady prowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28  kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), oraz w uchwalonym przez Krajową Radę Izby Architektów Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

3.    Egzamin składa się z części pisemnej w formie testu oraz z części ustnej.

4.    Zestawy pytań egzaminacyjnych Krajowa Komisja Kwalifikacyjna opracowuje i przekazuje na trzy dni przed terminem egzaminu w zalakowanych kopertach okręgowym komisjom kwalifikacyjnym. Otwarcie kopert  następuje  dopiero  w  trakcie  egzaminu  w  obecności  zainteresowanych  z  odnotowaniem  w protokole nienaruszenia do tego momentu pieczęci lakowej.

5.    Egzamin pisemny ma formę testu i polega na zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi.

6.    Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na losowo wybrane pytania oraz na pytania zadane przez członków zespołu egzaminacyjnego związane z odbytą praktyką w oparciu o przedstawione przez egzaminowanego na żądanie okręgowej komisji kwalifikacyjnej prace projektowe wykonane w ramach praktyki.

7.    Wykaz  aktów  prawnych  wraz  z  określeniem  zakresu  obowiązku  ich  znajomości  i  umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami, określa Załącznik A do niniejszego Programu.

II. Przebieg egzaminu

1.  Egzamin pisemny

1)   Architekci dopuszczeni do egzaminu pisemnego w danym dniu, przed przystąpieniem do egzaminu legitymują  się  dowodem  osobistym  lub  innym  dowodem  tożsamości  ze  zdjęciem  oraz  okazują dowód wpłaty/przelewu drugiej raty opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

2)   Egzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu, w którym osoba egzaminowana zaznacza właściwą odpowiedź na każde z pytań zestawu.

3)   Ustala się zestaw 60 pytań egzaminacyjnych, w tym:

a)   36 pytań z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, z zakresu związanego ze specjalnością architektoniczną,

b)   6 pytań z Kodeksu postępowania administracyjnego,

c)    15 pytań z ustaw i rozporządzeń z zakresu związanego ze specjalnością architektoniczną, d)   3 pytania z zakresu innych aktów prawnych.

4)   Czas trwania egzaminu pisemnego wynosi 1,5 godziny.

5)   Pytania  testowe  do  egzaminu  na  uprawnienia  budowlane  dla  osoby,  na  którą  nałożono  karę zawierającą obowiązek złożenia egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej ustala się jak w pkt. 3.

6)   Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 45 pytań kwalifikuje kandydata do przystąpienia do części ustnej egzaminu.

7)   Zakwalifikowanie się do części ustnej zostaje ogłoszone po zakończeniu egzaminu pisemnego, po czym następuje egzamin ustny.

 Egzamin ustny

 1)   Egzamin polega na ustnej odpowiedzi na pytania wylosowane oraz  zadane przez członków zespołu egzaminacyjnego związane z odbytą praktyką, w oparciu o opracowania projektowe ustalone przez zespół kwalifikacyjny i przedstawione przez egzaminowanego.

2)   Czas trwania egzaminu wynosi do 45 minut plus 20 minut na przygotowanie.

3)   Ustala się 5 pytań, w tym:

a)   3 pytania do wylosowania,

b)   2 pytania zadane przez członków zespołu egzaminacyjnego związane z wykonywaną przez egzaminowanego praktyką zawodową, w zakresie praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy jej wykonywaniu.

 

4)   Pytania  ustne  do  egzaminu  na  uprawnienia  budowlane  dla  osoby,  na  którą  nałożono  karę zawierającą obowiązek złożenia egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej ustala się jak w pkt. 3.

5)   Podczas  egzaminu  ustnego  egzaminowany  może  się  posługiwać  tekstami  wymaganych  aktów prawnych.

6)   W przypadku odpowiedzi niepełnej egzaminowanemu można zadać pytania pomocnicze.

7)   Warunkiem  zaliczenia  egzaminu  ustnego  jest  udzielenie  prawidłowej  odpowiedzi  na  wszystkie pytania, przy czym dopuszcza się zaliczenie egzaminu przy jednej odpowiedzi niepełnej.

8)   Po wyczerpaniu pytań i odpowiedzi zespół egzaminacyjny dokonuje oceny egzaminu ustnego, a w przypadku, gdy oceny nie można  ustalić większością głosów, decyduje głos przewodniczącego zespołu.

 

3.    Podsumowanie  egzaminu  następuje  bez  udziału  osoby  egzaminowanej  i  zostaje  odnotowane  w protokole,  który  podpisują  wszyscy  członkowie  zespołu  egzaminującego.  Protokół  zawiera  między innymi wynik rozwiązania testu oraz treść pytań stawianych egzaminowanemu.

4.    Po  zakończeniu  egzaminu  przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  ogłasza  wyniki,  a  w  razie negatywnego  wyniku  egzaminu,  podaje  zainteresowanemu  termin,  po  upływie  którego  może  on ponownie przystąpić do egzaminu; termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące.

5.    Protokół z egzaminu stanowi podstawę do wydania przez okręgową komisję kwalifikacyjną decyzji o nadaniu lub odmowie nadania uprawnień budowlanych.

Continue Reading

Terminy i opłaty za egzamin 2011

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ustaliła terminy egzaminów pisemnych na uprawnienia budowlane:

 • sesja letnia – 10 czerwca 2011 r.
 • sesja zimowa – 2 grudnia 2011 r.

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne w 2011 r. wynoszą:

 • z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej jest równa 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1.386,- zł. × 50 % = 693,- zł.
 • z tytułu przeprowadzenia egzaminu jest równa 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1.386,- zł. × 50 % = 693,- zł.
 • z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu jest równa 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę: 1.386,- zł. × 30 % = 416,- zł.
Continue Reading