Egzamin testy i program do nauki

Kategoria: Wymagania i kwalifikacja

Uprawnienia architektoniczne rodzaje i zakres

Rodzaje i typy uprawnień architektonicznych wyszczególnionych w ustawie Prawo budowlane oraz wymagania niezbędne do ich uzyskania. Każdy z rodzajów uprawnień przyznawane jest przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Izby Architektów RP po przejściu procesu kwalifikacyjnego oraz spełnieniu określonych warunków ustawowych.

Continue Reading
Continue Reading
Continue Reading

Terminy i koszty egzaminów w 2019 roku

Izba Architektów RP ( IARP ) ogłosiła terminy egzaminów na uprawnienia architektoniczne w 2019 roku oraz ostateczne daty składania dokumentów kwalifikacyjnych do sesji lato i zima 2019.

Continue Reading

Uprawnienia architektoniczne po budownictwie

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 2014 roku, absolwenci kierunku budownictwo mogą starać się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w niektórych rodzajach i specjalnościach.

 

 

Po zdobyciu tytułu zawodowego magister inżynier budownictwa, absolwent ( po odbyciu odpowiedniej praktyki ) może starać się o :

uprawnienia architektoniczne do projektowania w ograniczonym zakresie – pozwalające na projektowanie oraz sprawdzanie projektów budowlanych obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie tych obiektów budowlanych, oraz kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych.

uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – które umożliwią mu m.in. kierowanie budową lub robotami budowlanymi przy realizacji obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów w odniesieniu do realizacji ww. obiektów budowlanych, wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji wcześniej wymienionych obiektów budowlanych, oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania wcześniej wymienionych obiektów budowlanych.

Po zdobyciu tytułu zawodowego inżynier budownictwa, absolwent ( po odbyciu odpowiedniej praktyki ) może starać się o :

uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – zakres uprawnień podano powyżej.

 

Podsumowując uprawnienia projektowe architektoniczne dla inżynierów budownictwa są bardzo ograniczone i właściwie nieprzydatne, gdyż projektowanie na obszarze zagrodowym sprowadza się do obiektów zlokalizowanych na działkach rolnych i leśnych.( czyli np. stodoły, obiekty rolnicze, magazyny rolnicze). Wszelkie obiekty na działkach budowlanych podlegają pod nieograniczone uprawnienia projektowe, a takich inżynier budownictwa aktualnie nie uzyska.

Jeżeli chodzi o uprawnienia architektoniczne wykonawcze dla absolwentów budownictwa to biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia,  także są niewiele warte i zdecydowanie lepiej zdobyć uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w Izbie Inżynierów.

Continue Reading

Zakres uprawnień architektonicznych

zakres uprawnieńPoniżej zestawiono zakres poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień architektonicznych, obrazujący jakie czynności można po ich uzyskaniu wykonywać w ramach samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

 

 

 

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej umożliwiają:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego, oraz
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej umożliwiają:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, oraz
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej umożliwiają:

 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego, oraz
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej umożliwiają:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie tych obiektów budowlanych,
 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi przy realizacji ww. obiektów budowlanych,
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów w odniesieniu do realizacji ww. obiektów budowlanych,
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. obiektów budowlanych,
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania ww. obiektów budowlanych.

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie umożliwiają:

 • projektowanie oraz sprawdzanie projektów budowlanych obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie tych obiektów budowlanych, oraz
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie umożliwiają:

 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi przy realizacji obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej,
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów w odniesieniu do realizacji ww. obiektów budowlanych,
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. obiektów budowlanych, oraz
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania ww. obiektów budowlanych.
Continue Reading

W jakiej Okręgowej Izbie Architektów zdawać egzamin?

Zasada ogólna

Zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego IARP w sprawie nadawania uprawnień architektonicznych, właściwą miejscową Okręgową Komisję Kwalifikacyjną wyznacza się według miejsca zamieszkania kandydata ubiegającego się o uprawnienia. Miejsce zamieszkania kandydat wskazuje we wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz nadanie uprawnień.

Zmiana Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej na inną

Istnieje możliwość zmiany Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej z miejsca zamieszkania kandydata na inną. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna po rozpatrzeniu wniosku osoby ubiegającej się  o zmianę i uznania go za zasadnym, może zmienić właściwą Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Argumentem w takim przypadku może być np. przebywanie w delegacji związane z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi.

Continue Reading

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Prezentujemy aktualny schemat postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Schemat został opracowany przez IARP na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Obrazuje poszczególne etapy uzyskiwania uprawnień, od złożenia wniosku do decyzji o nadaniu uprawnień.

schemat kwalifikacji uprawnienia architektoniczne

 

Continue Reading

Wykształcenie wymagane do zdobycia uprawnień architektonicznych

wykształcenieZestawienie wykształcenia wymaganego do zdobycia poszczególnych rodzajów uprawnień architektonicznych:

 

do projektowania bez ograniczeń
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier architekt.

 

do projektowania w ograniczonym zakresie
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego inżynier architekt lub magister inżynier budownictwa.

 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier architekt.

 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego inżynier architekt lub magister inżynier budownictwa.

 

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier architekt lub inżynier architekt.

 

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier budownictwa lub inżynier architekt lub inżynier budownictwa lub technik architekt.

Continue Reading

Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

 1.  Wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń powinny być składane do okręgowej komisji egzaminacyjnej Izby Architektów RP, właściwej zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata.
 2. Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych. Kopia tego wzoru załączona jest do niniejszej informacji.
 3.  Do wniosku osoba nie posiadająca uprawnień budowlanych dołącza:
  1. odpis dyplomu (poświadczony za zgodność z oryginałem przez uczelnię, która wydała dyplom, przez notariusza, albo przez pracownika biura okręgowej izby architektów RP przyjmującego wniosek),
  2.  życiorys zawodowy
  3.  książkę praktyki zawodowej (w oryginale). Książka praktyki zawodowej powinna być na wniosek zainteresowanego opieczętowana i zarejestrowana  przez okręgową komisję kwalifikacyjną Izby Architektów RP przed rozpoczęciem praktyki zawodowej,
  4.  w przypadku praktyki odbytej za granicą, a także praktyki odbytej przy projektowaniu lub na budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu w sprawach wewnętrznych zamiast książki praktyki zawodowej składa się zaświadczenie (w oryginale), sporządzone zgodnie z postanowieniami odpowiednio § 4 ust. 5 lub  § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.),
  5. aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby zawodowej dotyczące każdej osoby, pod której kierownictwem była odbywana praktyka, (w przypadku braku takiego zaświadczenia, na wniosek kandydata zaświadczenie może zostać wygenerowane z systemu informatycznego okręgowej izby i dołączone do akt sprawy),
  6.  oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane, dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania mającego na celu nadanie uprawnień,
  7. dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne – tj. opłaty z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej. O wysokości aktualnej opłaty informują biura okręgowych rad izb architektów RP

 

 

Continue Reading