Uprawnienia Architektoniczne – Egzamin Praktyka Wykształcenie i Kwalifikacja

Kategoria: Wymagania i kwalifikacja

Uprawnienia architektoniczne po budownictwie

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z 2014 roku, absolwenci kierunku budownictwo mogą starać się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w niektórych rodzajach i specjalnościach.

 

 

Po zdobyciu tytułu zawodowego magister inżynier budownictwa, absolwent ( po odbyciu odpowiedniej praktyki ) może starać się o :

uprawnienia architektoniczne do projektowania w ograniczonym zakresie – pozwalające na projektowanie oraz sprawdzanie projektów budowlanych obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie tych obiektów budowlanych, oraz kontrolę techniczną utrzymania obiektów budowlanych.

uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – które umożliwią mu m.in. kierowanie budową lub robotami budowlanymi przy realizacji obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej, kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów w odniesieniu do realizacji ww. obiektów budowlanych, wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji wcześniej wymienionych obiektów budowlanych, oraz sprawowanie kontroli technicznej utrzymania wcześniej wymienionych obiektów budowlanych.

Po zdobyciu tytułu zawodowego inżynier budownictwa, absolwent ( po odbyciu odpowiedniej praktyki ) może starać się o :

uprawnienia architektoniczne do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie – zakres uprawnień podano powyżej.

 

Podsumowując uprawnienia projektowe architektoniczne dla inżynierów budownictwa są bardzo ograniczone i właściwie nieprzydatne, gdyż projektowanie na obszarze zagrodowym sprowadza się do obiektów zlokalizowanych na działkach rolnych i leśnych.( czyli np. stodoły, obiekty rolnicze, magazyny rolnicze). Wszelkie obiekty na działkach budowlanych podlegają pod nieograniczone uprawnienia projektowe, a takich inżynier budownictwa aktualnie nie uzyska.

Jeżeli chodzi o uprawnienia architektoniczne wykonawcze dla absolwentów budownictwa to biorąc pod uwagę powyższe ograniczenia,  także są niewiele warte i zdecydowanie lepiej zdobyć uprawnienia wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w Izbie Inżynierów.

Continue Reading

Zakres uprawnień architektonicznych

zakres uprawnieńPoniżej zestawiono zakres poszczególnych specjalności i rodzajów uprawnień architektonicznych, obrazujący jakie czynności można po ich uzyskaniu wykonywać w ramach samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

 

 

 

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej umożliwiają:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego, oraz
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej umożliwiają:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego, oraz
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej umożliwiają:

 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi,
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów,
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego, oraz
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej umożliwiają:

 • projektowanie, sprawdzanie projektów budowlanych obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie tych obiektów budowlanych,
 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi przy realizacji ww. obiektów budowlanych,
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów w odniesieniu do realizacji ww. obiektów budowlanych,
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. obiektów budowlanych,
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania ww. obiektów budowlanych.

Uprawnienia do projektowania w ograniczonym zakresie umożliwiają:

 • projektowanie oraz sprawdzanie projektów budowlanych obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej i sprawowanie nadzoru autorskiego na budowie tych obiektów budowlanych, oraz
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie umożliwiają:

 • kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi przy realizacji obiektów budowlanych o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej,
 • kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzór i kontrolę techniczną wytwarzania tych elementów w odniesieniu do realizacji ww. obiektów budowlanych,
 • wykonywanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji ww. obiektów budowlanych, oraz
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania ww. obiektów budowlanych.
Continue Reading

W jakiej Okręgowej Izbie Architektów zdawać egzamin?

Zasada ogólna

Zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego IARP w sprawie nadawania uprawnień architektonicznych, właściwą miejscową Okręgową Komisję Kwalifikacyjną wyznacza się według miejsca zamieszkania kandydata ubiegającego się o uprawnienia. Miejsce zamieszkania kandydat wskazuje we wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz nadanie uprawnień.

Zmiana Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej na inną

Istnieje możliwość zmiany Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej z miejsca zamieszkania kandydata na inną. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna po rozpatrzeniu wniosku osoby ubiegającej się  o zmianę i uznania go za zasadnym, może zmienić właściwą Okręgową Komisję Kwalifikacyjną. Argumentem w takim przypadku może być np. przebywanie w delegacji związane z wykonywanymi obowiązkami zawodowymi.

Continue Reading

Schemat postępowania kwalifikacyjnego

Prezentujemy aktualny schemat postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Schemat został opracowany przez IARP na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Obrazuje poszczególne etapy uzyskiwania uprawnień, od złożenia wniosku do decyzji o nadaniu uprawnień.

schemat kwalifikacji uprawnienia architektoniczne

 

Continue Reading

Wykształcenie wymagane do zdobycia uprawnień architektonicznych

wykształcenieZestawienie wykształcenia wymaganego do zdobycia poszczególnych rodzajów uprawnień architektonicznych:

 

do projektowania bez ograniczeń
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier architekt.

 

do projektowania w ograniczonym zakresie
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego inżynier architekt lub magister inżynier budownictwa.

 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier architekt.

 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego inżynier architekt lub magister inżynier budownictwa.

 

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier architekt lub inżynier architekt.

 

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
Wymagane jest posiadanie tytułu zawodowego magister inżynier budownictwa lub inżynier architekt lub inżynier budownictwa lub technik architekt.

Continue Reading

Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

 1.  Wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń powinny być składane do okręgowej komisji egzaminacyjnej Izby Architektów RP, właściwej zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata.
 2. Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych. Kopia tego wzoru załączona jest do niniejszej informacji.
 3.  Do wniosku osoba nie posiadająca uprawnień budowlanych dołącza:
  1. odpis dyplomu (poświadczony za zgodność z oryginałem przez uczelnię, która wydała dyplom, przez notariusza, albo przez pracownika biura okręgowej izby architektów RP przyjmującego wniosek),
  2.  życiorys zawodowy
  3.  książkę praktyki zawodowej (w oryginale). Książka praktyki zawodowej powinna być na wniosek zainteresowanego opieczętowana i zarejestrowana  przez okręgową komisję kwalifikacyjną Izby Architektów RP przed rozpoczęciem praktyki zawodowej,
  4.  w przypadku praktyki odbytej za granicą, a także praktyki odbytej przy projektowaniu lub na budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu w sprawach wewnętrznych zamiast książki praktyki zawodowej składa się zaświadczenie (w oryginale), sporządzone zgodnie z postanowieniami odpowiednio § 4 ust. 5 lub  § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.),
  5. aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby zawodowej dotyczące każdej osoby, pod której kierownictwem była odbywana praktyka, (w przypadku braku takiego zaświadczenia, na wniosek kandydata zaświadczenie może zostać wygenerowane z systemu informatycznego okręgowej izby i dołączone do akt sprawy),
  6.  oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane, dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania mającego na celu nadanie uprawnień,
  7. dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne – tj. opłaty z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej. O wysokości aktualnej opłaty informują biura okręgowych rad izb architektów RP

 

 

Continue Reading
Continue Reading

Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne

I .  Postanowienia  ogólne
1.    Egzamin  przeprowadza  okręgowa  komisja  kwalifikacyjna  w  zespole  egzaminacyjnym  (zespołach egzaminacyjnych) wyznaczonym  w  trybie  określonym  Uchwałą  nr  12    I  Krajowego  Zjazdu  Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie: Regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Izby Architektów.

2.    Zasady prowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28  kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), oraz w uchwalonym przez Krajową Radę Izby Architektów Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

3.    Egzamin składa się z części pisemnej w formie testu oraz z części ustnej.

4.    Zestawy pytań egzaminacyjnych Krajowa Komisja Kwalifikacyjna opracowuje i przekazuje na trzy dni przed terminem egzaminu w zalakowanych kopertach okręgowym komisjom kwalifikacyjnym. Otwarcie kopert  następuje  dopiero  w  trakcie  egzaminu  w  obecności  zainteresowanych  z  odnotowaniem  w protokole nienaruszenia do tego momentu pieczęci lakowej.

5.    Egzamin pisemny ma formę testu i polega na zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi.

6.    Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na losowo wybrane pytania oraz na pytania zadane przez członków zespołu egzaminacyjnego związane z odbytą praktyką w oparciu o przedstawione przez egzaminowanego na żądanie okręgowej komisji kwalifikacyjnej prace projektowe wykonane w ramach praktyki.

7.    Wykaz  aktów  prawnych  wraz  z  określeniem  zakresu  obowiązku  ich  znajomości  i  umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami, określa Załącznik A do niniejszego Programu.

II. Przebieg egzaminu

1.  Egzamin pisemny

1)   Architekci dopuszczeni do egzaminu pisemnego w danym dniu, przed przystąpieniem do egzaminu legitymują  się  dowodem  osobistym  lub  innym  dowodem  tożsamości  ze  zdjęciem  oraz  okazują dowód wpłaty/przelewu drugiej raty opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

2)   Egzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu, w którym osoba egzaminowana zaznacza właściwą odpowiedź na każde z pytań zestawu.

3)   Ustala się zestaw 60 pytań egzaminacyjnych, w tym:

a)   36 pytań z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, z zakresu związanego ze specjalnością architektoniczną,

b)   6 pytań z Kodeksu postępowania administracyjnego,

c)    15 pytań z ustaw i rozporządzeń z zakresu związanego ze specjalnością architektoniczną, d)   3 pytania z zakresu innych aktów prawnych.

4)   Czas trwania egzaminu pisemnego wynosi 1,5 godziny.

5)   Pytania  testowe  do  egzaminu  na  uprawnienia  budowlane  dla  osoby,  na  którą  nałożono  karę zawierającą obowiązek złożenia egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej ustala się jak w pkt. 3.

6)   Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 45 pytań kwalifikuje kandydata do przystąpienia do części ustnej egzaminu.

7)   Zakwalifikowanie się do części ustnej zostaje ogłoszone po zakończeniu egzaminu pisemnego, po czym następuje egzamin ustny.

 Egzamin ustny

 1)   Egzamin polega na ustnej odpowiedzi na pytania wylosowane oraz  zadane przez członków zespołu egzaminacyjnego związane z odbytą praktyką, w oparciu o opracowania projektowe ustalone przez zespół kwalifikacyjny i przedstawione przez egzaminowanego.

2)   Czas trwania egzaminu wynosi do 45 minut plus 20 minut na przygotowanie.

3)   Ustala się 5 pytań, w tym:

a)   3 pytania do wylosowania,

b)   2 pytania zadane przez członków zespołu egzaminacyjnego związane z wykonywaną przez egzaminowanego praktyką zawodową, w zakresie praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy jej wykonywaniu.

 

4)   Pytania  ustne  do  egzaminu  na  uprawnienia  budowlane  dla  osoby,  na  którą  nałożono  karę zawierającą obowiązek złożenia egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej ustala się jak w pkt. 3.

5)   Podczas  egzaminu  ustnego  egzaminowany  może  się  posługiwać  tekstami  wymaganych  aktów prawnych.

6)   W przypadku odpowiedzi niepełnej egzaminowanemu można zadać pytania pomocnicze.

7)   Warunkiem  zaliczenia  egzaminu  ustnego  jest  udzielenie  prawidłowej  odpowiedzi  na  wszystkie pytania, przy czym dopuszcza się zaliczenie egzaminu przy jednej odpowiedzi niepełnej.

8)   Po wyczerpaniu pytań i odpowiedzi zespół egzaminacyjny dokonuje oceny egzaminu ustnego, a w przypadku, gdy oceny nie można  ustalić większością głosów, decyduje głos przewodniczącego zespołu.

 

3.    Podsumowanie  egzaminu  następuje  bez  udziału  osoby  egzaminowanej  i  zostaje  odnotowane  w protokole,  który  podpisują  wszyscy  członkowie  zespołu  egzaminującego.  Protokół  zawiera  między innymi wynik rozwiązania testu oraz treść pytań stawianych egzaminowanemu.

4.    Po  zakończeniu  egzaminu  przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  ogłasza  wyniki,  a  w  razie negatywnego  wyniku  egzaminu,  podaje  zainteresowanemu  termin,  po  upływie  którego  może  on ponownie przystąpić do egzaminu; termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące.

5.    Protokół z egzaminu stanowi podstawę do wydania przez okręgową komisję kwalifikacyjną decyzji o nadaniu lub odmowie nadania uprawnień budowlanych.

Continue Reading