Uprawnienia architektoniczne – definicja

Uprawnienia architektoniczne to uprawnienia zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w dziedzinie architektury. Nadawane są w formie decyzji administracyjnej przez okręgowe komisje kwalifikacyjne IARP po spełnieniu wymagań związanych z wykształceniem oraz odbyciem odpowiedniej praktyki zawodowej i zaliczeniem egzaminu.

Do czego uprawniają uprawnienia architektoniczne

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu.

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie uprawniają do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi, w odniesieniu do architektury obiektu o kubaturze do 1000 m3 w zabudowie zagrodowej lub na terenie zabudowy zagrodowej.

Kto nadaje uprawnienia architektoniczne?

Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej nadawane są przez okręgowe komisje kwalifikacyjne powoływane przy organach samorządu zawodowego architektów. Do zadań tych komisji należy weryfikacja wykształcenia i praktyki zawodowej kandydatów starających się o uprawnienia architektoniczne oraz przeprowadzanie egzaminu testowego i ustnego.

Jakie wymagania należy spełnić?

Aby uzyskać uprawnienia architektoniczne należy posiadać odpowiednie wykształcenie wyższe na kierunku architektura lub architektura i urbanistyka. Dla uprawnień w ograniczonym zakresie akceptowane jest również wykształcenie średnie na poziomie technik architekt.

Od kandydatów wymaga się także odbycia praktyki zawodowej w biurze projektowym przy sporządzaniu projektów oraz wykonawczej, która odbywana jest na terenie budowy.

Ostatecznym etapem jest zaliczenie egzaminu testowego i ustnego na uprawnienia architektoniczne.


Kwalifikacja i wymagania

Informacje dotyczące procesu kwalifikacji i wymagań dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia architektoniczne

Praktyka zawodowa na uprawnienia architektoniczne

Sprawdź najnowsze informacje o praktyce zawodowej na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

Egzamin na uprawnienia architektoniczne

Egzamin testowy

Egzamin testowy na uprawnienia architektoniczne przeprowadzany jest co najmniej dwa razy w roku, zwyczajowo w sesji lato oraz zima. Ma on formę testu jednokrotnego wyboru. Komisja egzaminacyjna sprawdza podczas niego znajomość zagadnień prawnych dotyczących procesu projektowego oraz budowlanego.

Egzamin ustny

Na egzaminie ustnym sprawdzana jest praktyczna wiedza kandydatów z zakresu sporządzania projektów oraz prowadzenia i organizacji robót budowlanych. Ma on formę ustną. Zdający odpowiada przed komisją na wylosowane uprzednio pytania. Do egzaminu ustnego dopuszczane są osoby, które osiągnęły pozytywny wynik na egzaminie pisemnym.

Najnowsze informacje o egzaminach

Sprawdź najnowsze informacje o egzaminach na uprawnienia architektoniczne

Jak sprawdzić uprawnienia architektoniczne?

Izba Architektów RP udostępnia specjalny rejestr gdzie każdy zainteresowany może sprawdzić czy dana osoba posiada uprawnienia architektoniczne. Podobne sprawdzenie można także wykonać w centralnym rejestrze osób posiadających uprawnienia budowlane, prowadzonym przez GUNB