wykaz aktów na uprawnienia architektoniczne IARP

Wykaz aktów prawnych na uprawnienia architektoniczne

Wykaz aktów prawnych, których znajomość obowiązuje w trakcie egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna ogłasza na stronie internetowej Izby Architektów RP, najpóźniej na dwa miesiące przed każdym terminem egzaminu. Przystępujących do egzaminu na uprawnienia budowlane obowiązuje stan prawny aktów na dzień ich ogłoszenia na stronie internetowej Izby Architektów RP.

Wykaz aktów na uprawnienia architektoniczne

Lista aktów prawnych wymaganych do egzaminu na uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w sesji zimowej 2023 r., z określeniem niezbędnego zakresu ich znajomości.

Wyjaśnienia do oznaczeń w wykazie przepisów

Oznaczenia dotyczą poziomów znajomości aktów prawnych, które są wymagane od kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej:

 • S – „Znajomość szczegółowa”:
  • Oznacza konieczność dokładnej znajomości całości przepisów danego aktu prawnego.
  • Wymagane jest nie tylko rozumienie tekstu prawnego, ale również umiejętność jego interpretacji w kontekście wykonywania zawodu architekta.
  • Znajomość szczegółowa jest wymagana w przypadkach, gdy ranga i złożoność zagadnień regulowanych przez akt prawny są wysokie i mają bezpośredni wpływ na praktykę zawodową.
 • O – „Znajomość ogólna”:
  • Oznacza konieczność posiadania ogólnego rozeznania w treści danego aktu prawnego.
  • Wymaga umiejętności posługiwania się aktem prawnym na tyle, aby móc wyjaśnić zagadnienia regulowane przez dany przepis.
  • Znajomość ogólna jest wystarczająca w sytuacjach, gdzie pełna szczegółowość nie jest konieczna, ale ważne jest zrozumienie ogólnych zasad i celów danego przepisu.

Kandydatów obowiązuje znajomość powyższych aktów prawnych,
aktualnych na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Pytania na egzamin na uprawnienia architektoniczne

Zestawy pytań egzaminacyjnych do egzaminu pisemnego, wraz z egzemplarzem zawierającym prawidłowe odpowiedzi, oraz zestawy pytań do egzaminu ustnego są opracowywane przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną przed każdą sesją egzaminacyjną. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przygotowuje dwa warianty pytań dla każdego rodzaju i zakresu uprawnień, w tym dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych w innym rodzaju lub w innym zakresie niż posiadane już uprawnienia. Te zestawy pytań są następnie przekazywane do okręgowych komisji kwalifikacyjnych nie później niż na 3 dni robocze przed wyznaczonym terminem egzaminu. Proces ten zapewnia, że pytania egzaminacyjne są aktualne, rzetelne i adekwatnie odzwierciedlają wymagany poziom wiedzy i umiejętności dla danego rodzaju i zakresu uprawnień, co jest kluczowe dla utrzymania wysokich standardów kwalifikacyjnych w zawodzie architekta.


Opublikowano

w

przez

Tagi: