Akty prawne na egzamin na uprawnienia architektoniczne

Wykaz aktów prawnych

wraz z określeniem zakresu obowiązku ich znajomości i umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami


L.p.

Akt prawny i jego publikacja

Publikacja

Zakres obowiązku

PRAWO BUDOWLANE I PRZEPISY WYKONAWCZE

USTAWA

z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane

 

Dz. U. 1994 r. Nr 89 poz. 414 ze zm. Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dz. U. 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.       Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

 Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1133 ze zm. Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

INFRASTRUKTURY

z dnia 2 września 2004 r.

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

 Dz. U. 2004r. Nr 202 poz. 2072 ze zm. Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Dz. U. 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.

Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę

Dz. U. 2003 r. Nr 120 poz. 1127 ze zm.

Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 września 1998 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

 

Dz. U. 1998 r. Nr 126 poz. 839

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 listopada 2008 r.
w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej.

Dz. U. 2008 r. Nr 201 poz. 1240

Ogólna znajomość całości przepisów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz. U. 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.

Ogólna znajomość całości przepisów

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 21 listopada 2005 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

Dz. U. 2005 r. Nr 243 poz. 2063 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

11.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 7 października 1997 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie.

 Dz. U. 1997 r. Nr 132 poz. 877 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

12.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA

z dnia 21 lutego 1995 r.

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

 Dz. U. 1995 r. Nr 25 poz. 133

Ogólna znajomość całości przepisów

13.

USTAWA

z dnia 16 kwietnia 2004 r.

o wyrobach budowlanych

 Dz. U. 2004 r. Nr 92 poz. 881 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

14.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

INFRASTRUKTURY

z dnia 18 maja 2004 r.

w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym

 Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1389

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

GEODEZJA

15.

USTAWA

z dnia 17 maja 1989 r.

Prawo geodezyjne i kartograficzne

 

Dz. U. 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

16.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO I BUDOWNICTWA

z dnia 2 kwietnia 2001 r.

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

 Dz. U. 2001 r. Nr 38 poz. 455

 

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

OCHRONA PRACY

17.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

18.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 2 września 1997 r.

w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dz. U. 1997 r. Nr 109 poz. 704 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

19.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

  Dz. U. 1997 r. Nr 129 poz. 844 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

OCHRONA ŚRODOWISKA

20.

USTAWA

z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Prawo ochrony środowiska

Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

21.

USTAWA

z dnia 20 lipca 1991 r.

o Inspekcji Ochrony Środowiska

 

Dz. U. 1991 r. Nr 77 poz. 335 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

22.

USTAWA

z dnia 14 marca 1985 r.

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Dz. U. 1985 r. Nr 12 poz. 49 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY

23.

USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

o Państwowej Inspekcji Pracy

  Dz. U. 2007 r. Nr 89 poz. 589 ze zm.

        

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

PRAWO WODNE

24.

USTAWA

z dnia 18 lipca 2001 r.

Prawo wodne

 Dz. U. 2001 r. Nr 115 poz. 1229 ze zm.

 

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

OCHRONA  PRZECIWPOŻAROWA

25.

USTAWA

z dnia 24 sierpnia 1991 r.

o ochronie przeciwpożarowej.

Dz. U. 1991 r. Nr 81 poz. 351 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

26.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 Dz. U. 2006 r. Nr 80 poz. 563 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

27.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

 

Dz. U. 2009 r. Nr 124 poz. 1030

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

28.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Dz. U. 2003 r. Nr 121 poz. 1137 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

DROGI PUBLICZNE

29.

USTAWA

z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych

 

Dz. U. 1985 r. Nr 14 poz. 60 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

30.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dz. U. 1999 r. Nr 43 poz. 430 ze zm.

Ogólna znajomość całości przepisów

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

31.

USTAWA

z dnia 27 marca 2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz. U. 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zm.

 

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

OCHRONA DÓBR KULTURY

32.

USTAWA

z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Dz. U. 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

33.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY

z dnia 9 czerwca 2004 r.

w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych

 

Dz. U. 2004 r. Nr 150 poz. 1579

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

34.

USTAWA

z dnia 14 czerwca 1960 r.

Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Dz. U. 1960 r. Nr 30 poz. 168 ze zm.

 

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

35.

USTAWA

z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177

Dz. U. 2004 r. Nr 19 poz. 177 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

PRAWO AUTORSKIE

36.

USTAWA

z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych

 

 Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

SAMORZĄD ZAWODOWY

37.

USTAWA

z dnia 15 grudnia 2000 r.

o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Dz. U. 2001 r. Nr 5 poz. 42 ze zm.

Ogólna znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

38.

KODEKS ETYKI ZAWODOEJ

ARCHITEKTÓW

Załącznik do Uchwały 1 Sprawozdawczego Krajowego Zjazdu Izby Architektów podjętej w dniu 18 czerwca 2005 r.

 

Szczegółowa znajomość przedmiotu aktu prawnego i zakresu jego obowiązywania

39.

ROZPORZADZENIE MINISTRA FINANASÓW

z dnia 11 grudnia 2003 r.

w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia

od odpowiedzialności cywilnej architektów oraz inżynierów budownictwa

 Dz. U. 2003 r. Nr 220 poz. 2174

Ogólna znajomość całości przepisów

40.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

 INFRASTRUKTURY

z dnia 31 października 2002 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do członków samorządów zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów

Dz. U. 2002 r. Nr 194 poz. 1635

Ogólna znajomość całości przepisów

 

 


Opublikowano

w

przez