Egzamin testy i program do nauki

Kategoria: Praktyka

Praktyka zawodowa na budowie

praktyka na budowiePraktyka zawodowa odbywana na budowie powinna polegać na pełnieniu funkcji technicznej przy wykonywaniu robót budowlanych o różnorodnym charakterze, pozwalających na zapoznanie się z możliwie pełnym cyklem realizacji inwestycji oraz warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, w szczególności przy wznoszeniu budynku lub jego części oraz powinna spełniać pozostałe wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Pełnienie funkcji technicznej przy wykonywaniu robót budowlanych w ramach praktyki zawodowej polega między innymi na wykonywaniu czynności asystenta:

 • kierownika budowy lub kierownika robót architektonicznych
 • kierownika robót konstrukcyjno – budowlanych
 • inspektora nadzoru inwestorskiego
 • projektanta sprawującego nadzór autorski na budowie
Do praktyki zawodowej na budowie można zaliczyć także:
 • wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w organach nadzoru budowlanego
 • pracę w organach administracji rządowej albo jednostek samorządu terytorialnego, realizujących zadania zarządcy drogi publicznej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych
 • pracę u zarządcy infrastruktury kolejowej lub w podmiocie odpowiedzialnym za utrzymanie infrastruktury kolejowej we właściwym stanie technicznym działającym na zlecenie zarządcy infrastruktury kolejowej, polegającą na wykonywaniu czynności na terenie budowy lub czynności inspekcyjno-kontrolnych i obejmującą konieczność fachowej oceny zjawisk, stanu technicznego budowli i urządzeń budowlanych lub samodzielnego rozwiązywania zagadnień architektonicznych oraz techniczno-organizacyjnych

z zastrzeżeniem, iż 2 lata wykonywania takich czynności, uznawane jest jako 1 rok praktyki na budowie.

Continue Reading

Praktyka zawodowa przy projektowaniu

praktyka projektowaZgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego IARP odbywana przez kandydata praktyka zawodowa przy sporządzaniu projektów powinna polegać na:

bezpośrednim i zgodnym z regulacjami wewnętrznymi Izby Architektów RP uczestnictwie w pracach projektowych przy sporządzaniu projektów budowlanych oraz spełniać pozostałe wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Między innymi, jako praktykę projektową można zaliczyć czynności polegające na:

 • wykonaniu inwentaryzacji
 • udziale w projektowaniu koncepcji architektonicznej
 • wykonaniu innych opracowań projektowych poprzedzających projekt budowlany

pod warunkiem, że czynności te bezpośrednio związane są z wykonywaniem na ich podstawie praktyki przy sporządzaniu projektu budowlanego i nie przekraczają łącznie 20 procent czasu odbytej praktyki. Pozostały czas powinna stanowić praktyka związana z samym wykonywaniem projektów budowlanych.

Różnorodność tematyczna, stopień złożoności opracowań projektowych oraz zakres wykonywanych czynności decydują o uznaniu praktyki za odpowiednią.

Continue Reading

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej to dokument, w którym należy zestawić i podsumować odbywaną praktykę zawodową. Dokumentuje się w nim zarówno praktykę przy sporządzaniu projektów jak i tą odbytą na budowie. Zestawienie zostało wprowadzone we wrześniu 2014 roku w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zastąpiło dotychczas stosowaną książkę praktyki zawodowej.

Odbycie praktyki zawodowe w zestawieniu potwierdza kierownik praktyki lub jej patron.

Wzór zestawienia praktyki

zbiorcze zestawienie praktyki

 

[alert-note]Kompletny wzór zestawienia praktyki w formacie PDF             [button-brown url=wp-content/uploads/2016/01/uprawnienia-zbiorcze-zestawienie-praktyki.pdf position=”right”] POBIERZ [/button-brown] [/alert-note]

 

Continue Reading

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej to dokument, w którym opiekun praktyki zawodowej posiadający odpowiednie uprawnienia i  pełniący samodzielną funkcję techniczną, poświadcza odbycie praktyki przez kandydata ubiegającego się o uprawnienia architektoniczne. Dokument został wprowadzony przez rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z września 2014 roku i zastąpił on dotychczas stosowaną książkę praktyki zawodowej.

Oświadczenie składa się z następującymi załącznikami:

 • zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej
 • decyzja o nadaniu uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla opiekuna praktyki
 • zaświadczenie o wpisaniu opiekuna na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w okresie odbywania praktyki zawodowej kandydata

Wzór oświadczenia

wycinek z oświadczenia potwierdzającego praktykę

 

[alert-note]Kompletny wzór oświadczenia w formacie PDF                                             [button-brown url=/wp-content/uploads/2016/01/uprawnienia-oswiadczenie-opiekuna.pdf position=”right”] POBIERZ [/button-brown] [/alert-note]

 

Continue Reading

Wymagana długość praktyki zawodowej

czas praktykiPoniżej podano wymagane okresy praktyki zawodowej do zdobycia poszczególnych rodzajów uprawnień architektonicznych. Długość praktyki oczywiście oprócz rodzaju uprawnień, w niektórych przypadkach zależy także od posiadanego wykształcenia.

 

do projektowania bez ograniczeń
Wymagane jest odbycie: 1 roku praktyki na budowie oraz 1 roku praktyki projektowej.

 

do projektowania w ograniczonym zakresie
Wymagane jest odbycie: 1 roku praktyki na budowie oraz 1 roku praktyki projektowej.

 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Wymagane jest odbycie: 1,5 roku praktyki na budowie oraz 1 roku praktyki projektowej.

 

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
Wymagane jest odbycie: 1,5 roku praktyki na budowie oraz 1 roku praktyki projektowej.

 

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
Dla posiadających tytuł zawodowy magister inżynier architekt – Wymagane jest odbycie: 1,5 roku praktyki na budowie.

Dla posiadających tytuł zawodowy inżynier architekt – Wymagane jest odbycie: 3 lat praktyki na budowie.

 

do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
Dla posiadających tytuł zawodowy magister inżynier budownictwa lub inżynier architektWymagane jest odbycie: 1,5 roku praktyki na budowie.

Dla posiadających tytuł zawodowy inżynier budownictwa – Wymagane jest odbycie: 3 lat praktyki na budowie.

Dla posiadających tytuł zawodowy technik architekt – Wymagane jest odbycie: 4 lat praktyki na budowie.

Continue Reading

Jak sprawdzić uprawnienia opiekuna praktyki zawodowej

Zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego osoba kierująca praktyką zawodową powinna posiadać uprawnienia w specjalności o jaką się staramy oraz  być członkiem Okręgowej Izby Architektów RP w chwili odbywania przez Nas praktyki.

Aby sprawdzić czy opiekun praktyki jest członkiem Okręgowej Izby Architektów: SPRAWDŹ

Continue Reading

Wytyczne dotyczące książki praktyki zawodowej

Osoby kierujące praktyką zawodową powinny przez cały okres jej trwania być czynnym członkiem samorządu zawodowego i posiadać  uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
1)    przy sporządzaniu projektów – do projektowania  w specjalności architektonicznej;
2)    na budowie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej.
Osoby kierujące praktyką zawodową (projektową i budowlaną) podejmując się prowadzenia praktyki osoby odbywającej praktykę zawodową, powinny:
1)        udzielać pomocy merytorycznej i konsultować prace powierzone do rozwiązania osobie odbywającej praktykę,
2)        umożliwiać dostęp do niezbędnych materiałów formalno-prawnych związanych z opracowywanym projektem,
3)        zapewniać, w miarę możliwości udział osoby odbywającej praktykę w naradach i ustaleniach koordynacyjnych ze specjalistami branżowymi, technologami i programistami,
4)        umożliwiać udział osoby odbywającej praktykę w prowadzonych nadzorach autorskich dotyczących realizacji projektów,
5)        przekazać osobie odbywającej praktykę aktualne zaświadczenie o przynależności do  stosownej Okręgowej Izby Architektów RP.

3. Osoba odbywająca praktykę, powinna czynnie uczestniczyć w praktyce zawodowej.
4. Program praktyki przy sporządzaniu projektów powinien umożliwić w szczególności:
1)         zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem  przepisów prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego, w tym znajomości procedur przetargowych, zasad zawierania umów na prace projektowe, oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
2)         zapoznanie się z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz normami oraz ich praktycznym stosowaniem,
3)         zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem przepisów związanych z bezpieczeństwem użytkowania obiektów,
4)         nabycie praktycznej umiejętności współpracy ze specjalistami opracowującymi rozwiązania techniczne wymaganych instalacji budowlanych oraz odpowiedzialnymi za ustalenia wysoko specjalistycznych technologii wynikających z programów inwestorskich,
5)         nabycie praktycznej umiejętności koordynowania prac projektowych wykonywanych zespołowo lub indywidualnie lecz tworzących jedną całość,
6)         nabycie praktycznej umiejętności koordynowania rozwiązań technicznych wielobranżowych w ramach sporządzanych prac projektowych,
7)         nabycie umiejętności programowania i optymalizowania inwestycji z uwzględnieniem jej oddziaływania na bezpośrednie sąsiedztwo (otoczenie) oraz na środowisko,
8)         nabycie znajomości wymaganych przepisami procedur związanych z uzyskaniem i uzgadnianiem dokumentów niezbędnych do projektowania inwestycji,
9)         nabycie znajomości procedur stosowanych przy projektowaniu dotyczącym prawem chronionych obiektów historycznych lub położonych w obszarach ochrony konserwatorskiej.

Współdziałanie osoby kierującej praktyką oraz praktykanta wymaga poszanowania zasad koleżeńskiej współpracy, partnerskiej lojalności oraz zasad etyki zawodu architekta.
5. Przebieg praktyki wymaga bieżącego dokumentowania czynności wykonywanych w jej ramach.
6. Dokumentacja przebiegu praktyki powinna obejmować prowadzenie książki praktyki zawodowej, w której – z uwzględnieniem wymogów zawartych w § 4 ust. 3  rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) – należy:
1)              wyszczególnić roboty budowlane i obiekty budowlane, przy projektowaniu których bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczna na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji, oraz innych  charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych, a także lokalizacji i nazwy inwestora,
2)              określić czynności wykonywane w każdym tygodniu odbywanej  praktyki,  potwierdzonych  i zaopiniowanych, co najmniej raz  w miesiącu przez osobą pod której kierownictwem odbywa się praktyka.
7. Przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której osoba odbywała praktykę, oraz po zakończeniu praktyki zawodowej, osoba, pod kierownictwem której odbywała sie praktyka, wpisuje w książce praktyki zawodowej ogólna ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności architektonicznej.

Continue Reading
Continue Reading