Egzamin testowy – pisemny

Przebieg egzaminu testowego na uprawnienia architektoniczne określono w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego opublikowanym przez IARP.

Egzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu. Wybór odpowiedzi polega na zaznaczeniu jednej z trzech dostępnych do danego pytania A, B lub C.

Liczba pytań na egzaminie

Dla każdego rodzaju uprawnień architektonicznych test egzaminacyjny składa się z 60 pytań egzaminacyjnych. Test egzaminacyjny składa się z:

  • 42 pytań z zakresu ustawi i przepisów wykonawczych ogłoszonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną IARP
  • 12 pytań testowych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych
  • 6 pytań z Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Czas trwania egzaminu testowego

Czas trwania części pisemnej egzaminu na uprawnienia architektoniczne liczy się od momentu wskazanego przez przewodniczącego lub zastępce komisji egzaminacyjnej i wynosi 90 minut.

Wymagania do zdania egzaminu

Do zaliczenia egzaminu wymagane jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 75 % pytań egzaminacyjnych, co po przeliczeniu na liczbę pytań wynosi 45 pytań.

Wyniki egzaminu

Bezpośrednio po zakończeniu egzaminu pisemnego, po sprawdzeniu wszystkich pytań egzaminacyjnych następuje ogłoszenie wyników egzaminu. Osoby z pozytywnym wynikiem testu mogą od razu przystąpić do części ustnej egzaminu na uprawnienia architektoniczne.

Pozytywny wynik egzaminu pisemnego jest ważny przez okres 3 lat od jego uzyskania.

 


Opublikowano

w

przez