opłaty kwalfikacyjne za uprawnienia architektoniczne

Opłaty za egzamin i kwalifikację na uprawnienia architektoniczne

Wysokość opłat związanych z procesem uzyskiwania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej w Polsce, takich jak opłata za kwalifikowanie wykształcenia i praktyki zawodowej (pierwsza rata) oraz opłata za przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane (druga rata), jest ustalana przez Krajową Radę Izby Architektów RP. Krajowa Rada Izby Architektów RP podejmuje uchwałę w sprawie wysokości opłat. Uchwała ta jest rezultatem analizy kosztów związanych z procesem kwalifikacyjnym i egzaminacyjnym.

Po ustaleniu wysokości opłat, informacja ta jest podawana do publicznej wiadomości poprzez publikację na oficjalnej stronie internetowej Izby Architektów. Dzięki temu wszyscy zainteresowani mogą uzyskać aktualne i oficjalne informacje na temat obowiązujących opłat.

Opłaty za uprawnienia architektoniczne

Opłaty za postępowanie kwalifikacyjne o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku wynoszą

uprawnienia architektoniczne oddzielnie do projektowania lub kierowania ( bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie)

  • Z tytułu kwalifikowania: 1390,00 zł (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100)
  • Z tytułu przeprowadzenia egzaminu: 1390,00 zł (tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100)
  • Z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu: 820,00 zł (osiemset dwadzieścia złotych i 00/100)

uprawnienia architektoniczne łączne do projektowania i kierowania ( bez ograniczeń i w ograniczonym zakresie)

  • Z tytułu kwalifikowania: 2090,00 zł (dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych i 00/100)
  • Z tytułu przeprowadzenia egzaminu: 2090,00 zł (dwa tysiące dziewięćdziesiąt złotych i 00/100)
  • Z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu: 1200,00 zł (tysiąc dwieście złotych i 00/100)

Opłaty są ustalone zgodnie z ustawą i obowiązują kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.

Kiedy opłata kwalifikacyjna podlega zwrotowi

Wycofanie wniosku przed podjęciem czynności kwalifikacyjnych

Jeśli wniosek o nadanie uprawnień budowlanych zostanie wycofany przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności kwalifikacyjnych, postępowanie zostanie umorzone. W takim przypadku następuje zwrot pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Jest to korzystne dla wnioskodawcy, który z różnych przyczyn zdecyduje się nie kontynuować procesu przed jego rozpoczęciem.

Usprawiedliwione odstąpienie od egzaminu lub usprawiedliwiona nieobecność na egzaminie pisemnym

W przypadku, gdy kandydat usprawiedliwi swoją nieobecność na egzaminie pisemnym lub zrezygnuje z egzaminu z ważnych przyczyn, przysługuje mu prawo do zwrotu drugiej raty opłaty. Aby skorzystać z tego prawa, kandydat musi przedstawić odpowiednie usprawiedliwienie zgodnie z procedurami określonymi w regulaminie egzaminu.

Usprawiedliwione nieprzystąpienie do części ustnej egzaminu

Jeżeli osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane, po pozytywnym zaliczeniu pisemnej części egzaminu, z ważnych, usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpi do ustnej części egzaminu lub usprawiedliwi swoją nieobecność, przysługuje jej pewne prawo do zwrotu opłaty. W takiej sytuacji, właściwa okręgowa izba architektów RP dokonuje zwrotu połowy drugiej raty opłaty za przeprowadzenie egzaminu.

Procedura i wymagania do zwrotu opłaty kwalifikacyjnej

Aby skorzystać z prawa zwrotu, kandydat musi odpowiednio udokumentować swoje usprawiedliwienie, zgodnie z wymogami okręgowej izby architektów. Oceny zasadności usprawiedliwienia nieobecności na egzaminie dokonuje okręgowa komisja kwalifikacyjna. To ona decyduje, czy przedstawione przyczyny nieobecności są wystarczające i uzasadnione.

Osoba zainteresowana musi złożyć wniosek o usprawiedliwienie nieobecności. Jest to niezbędne do rozpatrzenia przez komisję przyczyn nieobecności kandydata na egzaminie. W przypadku odstąpienia od egzaminu, wniosek o usprawiedliwienie nieobecności należy złożyć najpóźniej w terminie 7 dni od daty egzaminu pisemnego. W przypadku nieobecności na egzaminie pisemnym lub ustnym, wniosek również należy złożyć najpóźniej w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu.

Niezłożenie wniosku w wymaganym terminie może skutkować brakiem możliwości usprawiedliwienia nieobecności i, w konsekwencji, brakiem możliwości zwrotu opłaty za egzamin.


Opublikowano

w

przez

Tagi: