Prawo budowlane – przykładowe pytania na test

Przykładowe pytania na testowy egzamin na uprawnienia architektoniczne przygotowane przez komisję kwalifikacyjną IARP. Pytania z zakresu znajomości Ustawy Prawo budowlane.

Prawo budowlane – pytania testowe

  1. Obiektem budowlanym, w rozumieniu ustawy –Prawo budowlane, jest:

A. Zbiornik szczelny na nieczystości płynne.

B. Budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.

C. Studnia wiercona o głębokości ponad 30 m.

2. Obiektem małej architektury, w rozumieniu ustawy –Prawo budowlane, jest:

A. Niewielki obiekt kultu religijnego, jak: kapliczka, krzyż przydrożny, figura.

B. Przestawny stojak na rowery przy budynku użyteczności publicznej.

C. Wiata w rodzinnym ogrodzie działkowym

3. Przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć:

A. Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych,  wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w jego zagospodarowaniu.

B. Obszar wyznaczony tzw. „linijką słońca”, czyli obrysem cienia rzucanego przez obiekt na przyległy teren w określonych dniach w roku.

C. Obszar wyznaczony granicami działki budowlanej oraz działek sąsiednich.

4. Przy projektowaniu i budowie należy zapewnić:

A. Stały kontakt z właścicielem działki sąsiedniej.

B. Bezpieczeństwo pożarowe.

C. Cotygodniowe odprawy z udziałem inspektorów państwowego nadzoru budowlanego.

5. Do przepisów techniczno-budowlanych, w rozumieniu ustawy –Prawo budowlane, zalicza się:

A. Przepisy BHP.

B. Przepisy dotyczące sporządzania planów miejscowych.

C. Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

6. Wniosek w sprawie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych powinien m.in. zawierać:

A. Zgodę na odstępstwo właścicieli działek sąsiednich.

B. Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa.

C.Egzemplarz projektu budowlanego z oryginalnymi uzgodnieniami rzeczoznawców budowlanych (p.poż., BHP i Sanepid.).

7. Zapewnienie udziału w opracowaniu projektu budowlane-go osób posiadających uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i skoordynowanie ich opracowań, należy do obowiązków:

A. Inwestora.

B. Projektanta.

C. Kierownika budowy.

8. Wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych uzyskuje:

A. Inspektor nadzoru inwestorskiego.

B. Generalny wykonawca.

C. Projektant.

9. Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

A. Kortów tenisowych.

B. Dróg gminnych.

C. Mostków i kładek dla pieszych nad ulicami miejskimi.

10. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na :

A. Docieplaniu budynku o wysokości do 25 m.

B. Instalowaniu reklam świetlnych i podświetlanych, usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.

C. Przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.

11. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy m.in. dołączyć:

A. Akt notarialny o własności działki.

B. Cztery egzemplarze projektu budowlanego.

C. Oświadczenie o zgodzie sąsiada na realizację inwestycji

12. Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ sprawdza:

A. Parametry charakterystyki energetycznej obiektu i ich zgodność z ustawą –Prawo ochrony środowiska.

B. Prawidłowość przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych.

C. Zgodność projektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku tego planu.

13. Do terminu wydania pozwolenia na budowę nie wlicza się:

A. Okresów usprawiedliwionej nieobecności pracownika organu, prowadzącego sprawę.

B. Okresów zawieszenia postępowania.

C. Czasu przekazania złożonego wniosku do właściwej w sprawie jednostki organizacyjnej organu.

14. W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby, określa terminy rozbiórki:

A. Istniejących podziemnych sieci i instalacji, znajdujących się w granicach działki, przeznaczonej na realizację inwestycji.

B. Istniejących ogrodzeń działki o wysokości ponad 2,2 m.

C.Tymczasowych obiektów budowlanych.

15. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli:

A. Nastąpiła zmiana inwestora.

B. Budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat, licząc od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę.

C.Została uchwalona zmiana w zapisach planu miejscowego

Powyższe pytania z prawa budowlanego jak i wiele innych znajdziesz w programie do nauki na egzamin na uprawnienia architektoniczne.


Opublikowano

w

przez