Przykładowe pytania na uprawnienia architektoniczne z prawa budowlanego

W celu ułatwienia przygotowania się do egzaminu pisemnego osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej, a także ze względu na szeroki zakres tematyczny obowiązującego prawa, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Izby Architektów RP (KKK IARP) zdecydowała o zamieszczeniu na swojej stronie internetowej zbioru przykładowych pytań egzaminacyjnych. Zbiór ten został sporządzony na podstawie wykazu aktów prawnych, których znajomość była wymagana do egzaminu w poprzednich sesjach egzaminacyjnych.

Przykładowy test egzaminu pisemnego został opracowany w oparciu o wykaz aktów prawnych, aktualnych na dzień ich umieszczenia na stronie KKK IARP. Należy jednak pamiętać, że aktualność tych aktów prawnych może ulec zmianie. Zamieszczone pytania mają charakter edukacyjny i służą jako materiał przykładowy, a nie stanowią ścisłego odwzorowania bazy pytań egzaminacyjnych, o której mowa w § 6 ust. 6 obowiązującego w dniu publikacji przykładowych pytań na stronie internetowej, Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej.

Przykładowe pytania na egzamin na uprawnienia architektoniczne – Prawo budowlane

W ramach wsparcia dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej, prezentujemy przykładowe pytania na egzamin z zakresu Prawa budowlanego. Pytania te, opracowane na podstawie aktualnych aktów prawnych, mają na celu pomóc w lepszym zrozumieniu wymaganej wiedzy i przygotowaniu do egzaminu na uprawnienia architektoniczne.

Numer pytania Pytanie Odpowiedzi Poprawna odpowiedź
1 Obiektem budowlanym, w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, jest: A. Zbiornik szczelny na nieczystości płynne.
B. Budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami.
C. Studnia wiercona o głębokości ponad 30 m.
A
2 Obiektem małej architektury, w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, jest: A. Niewielki obiekt kultu religijnego, jak: kapliczka, krzyż przydrożny, figura.
B. Przestawny stojak na rowery przy budynku użyteczności publicznej.
C. Wiata w rodzinnym ogrodzie działkowym.
B
3 Przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć: A. Teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w jego zagospodarowaniu.
B. Obszar wyznaczony tzw. „linijką słońca”, czyli obrysem cienia rzucanego przez obiekt na przyległy teren w określonych dniach w roku.
C. Obszar wyznaczony granicami działki budowlanej oraz działek sąsiednich.
A
4 Przy projektowaniu i budowie należy zapewnić: A. Stały kontakt z właścicielem działki sąsiedniej.
B. Bezpieczeństwo pożarowe.
C. Cotygodniowe odprawy z udziałem inspektorów państwowego nadzoru budowlanego.
B
5 Do przepisów techniczno-budowlanych, w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, zalicza się: A. Przepisy BHP.
B. Przepisy dotyczące sporządzania planów miejscowych.
C. Warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.
C
6 Wniosek w sprawie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych powinien m.in. zawierać: A. Zgodę na odstępstwo właścicieli działek sąsiednich.
B. Szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa.
C. Egzemplarz projektu budowlanego z oryginalnymi uzgodnieniami rzeczoznawców budowlanych (p.poż., BHP i Sanepid.).
B
7 Zapewnienie udziału w opracowaniu projektu budowlanego osób posiadających uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności i skoordynowanie ich opracowań, należy do obowiązków: A. Inwestora.
B. Projektanta.
C. Kierownika budowy.
B
8 Wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych uzyskuje: A. Inspektor nadzoru inwestorskiego.
B. Generalny wykonawca.
C. Projektant.
C
9 Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa: A. Kortów tenisowych.
B. Dróg gminnych.
C. Mostków i kładek dla pieszych nad ulicami miejskimi.
A
10 Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na: A. Docieplaniu budynku o wysokości do 25 m.
B. Instalowaniu reklam świetlnych i podświetlanych, usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym.
C. Przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków.
A
11 Do wniosku o pozwolenie na budowę należy m.in. dołączyć: A. Akt notarialny o własności działki.
B. Cztery egzemplarze projektu budowlanego.
C. Oświadczenie o zgodzie sąsiada na realizację inwestycji.
B
12 Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ sprawdza: A. Parametry charakterystyki energetycznej obiektu i ich zgodność z ustawą – Prawo ochrony środowiska.
B. Prawidłowość przyjętych w projekcie rozwiązań technicznych.
C. Zgodność projektu budowlanego z ustaleniami planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy w przypadku braku tego planu.
C
13 Do terminu wydania pozwolenia na budowę nie wlicza się: A. Okresów usprawiedliwionej nieobecności pracownika organu, prowadzącego sprawę.
B. Okresów zawieszenia postępowania.
C. Czasu przekazania złożonego wniosku do właściwej w sprawie jednostki organizacyjnej organu.
B
14 W decyzji o pozwoleniu na budowę właściwy organ, w razie potrzeby, określa terminy rozbiórki: A. Istniejących podziemnych sieci i instalacji, znajdujących się w granicach działki, przeznaczonej na realizację inwestycji.
B. Istniejących ogrodzeń działki o wysokości ponad 2,2 m.
C. Tymczasowych obiektów budowlanych.
A
15 Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli: A. Nastąpiła zmiana inwestora.
B. Budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat, licząc od uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę.
C. Została uchwalona zmiana w zapisach planu miejscowego.
B
16 Do budynków użyteczności publicznej zalicza się: A. Domy dziecka.
B. Budynki hotelowe z programem Spa.
C. Budynki biurowe lub socjalne.
A
17 Pomieszczeniem technicznym jest pomieszczenie: A. Przeznaczone do wynajęcia na wykonywanie prac warsztatowych.
B. Przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania i obsługi technicznej budynku.
C. Przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.
B
18 Jaki procent powierzchni tarasów z nawierzchnią ziemną wlicza się do powierzchni biologicznie czynnej? A. 70% nie mniej niż 20 m².
B. 60% nie mniej niż 15 m².
C. 50% nie mniej niż 10 m².
C
19 Dopuszcza się sytuowanie budynku ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m, gdy szerokość działki budowlanej jest mniejsza niż: A. 16 m.
B. 17 m.
C. 18 m.
C
20 Szerokość ciągu pieszo-jezdnego umożliwiającego ruch pieszy oraz ruch i postój pojazdów winna wynosić minimum: A. 4 m.
B. 4,5 m.
C. 5 m.
B
21 Dostępność dla osób niepełnosprawnych nie jest wymagana w przypadku budynków: A. Przeznaczonych na czasowy pobyt ludzi.
B. Niskich.
C. Zakładów pracy niebędących zakładami pracy chronionej, z wyjątkiem budynków użyteczności publicznej.
C

Opublikowano

w

przez

Tagi: