Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia architektoniczne

I .  Postanowienia  ogólne
1.    Egzamin  przeprowadza  okręgowa  komisja  kwalifikacyjna  w  zespole  egzaminacyjnym  (zespołach egzaminacyjnych) wyznaczonym  w  trybie  określonym  Uchwałą  nr  12    I  Krajowego  Zjazdu  Izby Architektów z dnia 19 stycznia 2002 r. w sprawie: Regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Izby Architektów.

2.    Zasady prowadzenia egzaminu określone są w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28  kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578), oraz w uchwalonym przez Krajową Radę Izby Architektów Regulaminie postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

3.    Egzamin składa się z części pisemnej w formie testu oraz z części ustnej.

4.    Zestawy pytań egzaminacyjnych Krajowa Komisja Kwalifikacyjna opracowuje i przekazuje na trzy dni przed terminem egzaminu w zalakowanych kopertach okręgowym komisjom kwalifikacyjnym. Otwarcie kopert  następuje  dopiero  w  trakcie  egzaminu  w  obecności  zainteresowanych  z  odnotowaniem  w protokole nienaruszenia do tego momentu pieczęci lakowej.

5.    Egzamin pisemny ma formę testu i polega na zaznaczeniu prawidłowej odpowiedzi.

6.    Egzamin ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na losowo wybrane pytania oraz na pytania zadane przez członków zespołu egzaminacyjnego związane z odbytą praktyką w oparciu o przedstawione przez egzaminowanego na żądanie okręgowej komisji kwalifikacyjnej prace projektowe wykonane w ramach praktyki.

7.    Wykaz  aktów  prawnych  wraz  z  określeniem  zakresu  obowiązku  ich  znajomości  i  umiejętności praktycznego posługiwania się tymi przepisami, określa Załącznik A do niniejszego Programu.

II. Przebieg egzaminu

1.  Egzamin pisemny

1)   Architekci dopuszczeni do egzaminu pisemnego w danym dniu, przed przystąpieniem do egzaminu legitymują  się  dowodem  osobistym  lub  innym  dowodem  tożsamości  ze  zdjęciem  oraz  okazują dowód wpłaty/przelewu drugiej raty opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.

2)   Egzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu, w którym osoba egzaminowana zaznacza właściwą odpowiedź na każde z pytań zestawu.

3)   Ustala się zestaw 60 pytań egzaminacyjnych, w tym:

a)   36 pytań z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych, z zakresu związanego ze specjalnością architektoniczną,

b)   6 pytań z Kodeksu postępowania administracyjnego,

c)    15 pytań z ustaw i rozporządzeń z zakresu związanego ze specjalnością architektoniczną, d)   3 pytania z zakresu innych aktów prawnych.

4)   Czas trwania egzaminu pisemnego wynosi 1,5 godziny.

5)   Pytania  testowe  do  egzaminu  na  uprawnienia  budowlane  dla  osoby,  na  którą  nałożono  karę zawierającą obowiązek złożenia egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej ustala się jak w pkt. 3.

6)   Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 45 pytań kwalifikuje kandydata do przystąpienia do części ustnej egzaminu.

7)   Zakwalifikowanie się do części ustnej zostaje ogłoszone po zakończeniu egzaminu pisemnego, po czym następuje egzamin ustny.

 Egzamin ustny

 1)   Egzamin polega na ustnej odpowiedzi na pytania wylosowane oraz  zadane przez członków zespołu egzaminacyjnego związane z odbytą praktyką, w oparciu o opracowania projektowe ustalone przez zespół kwalifikacyjny i przedstawione przez egzaminowanego.

2)   Czas trwania egzaminu wynosi do 45 minut plus 20 minut na przygotowanie.

3)   Ustala się 5 pytań, w tym:

a)   3 pytania do wylosowania,

b)   2 pytania zadane przez członków zespołu egzaminacyjnego związane z wykonywaną przez egzaminowanego praktyką zawodową, w zakresie praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy jej wykonywaniu.

 

4)   Pytania  ustne  do  egzaminu  na  uprawnienia  budowlane  dla  osoby,  na  którą  nałożono  karę zawierającą obowiązek złożenia egzaminu ze znajomości przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej ustala się jak w pkt. 3.

5)   Podczas  egzaminu  ustnego  egzaminowany  może  się  posługiwać  tekstami  wymaganych  aktów prawnych.

6)   W przypadku odpowiedzi niepełnej egzaminowanemu można zadać pytania pomocnicze.

7)   Warunkiem  zaliczenia  egzaminu  ustnego  jest  udzielenie  prawidłowej  odpowiedzi  na  wszystkie pytania, przy czym dopuszcza się zaliczenie egzaminu przy jednej odpowiedzi niepełnej.

8)   Po wyczerpaniu pytań i odpowiedzi zespół egzaminacyjny dokonuje oceny egzaminu ustnego, a w przypadku, gdy oceny nie można  ustalić większością głosów, decyduje głos przewodniczącego zespołu.

 

3.    Podsumowanie  egzaminu  następuje  bez  udziału  osoby  egzaminowanej  i  zostaje  odnotowane  w protokole,  który  podpisują  wszyscy  członkowie  zespołu  egzaminującego.  Protokół  zawiera  między innymi wynik rozwiązania testu oraz treść pytań stawianych egzaminowanemu.

4.    Po  zakończeniu  egzaminu  przewodniczący  zespołu  egzaminacyjnego  ogłasza  wyniki,  a  w  razie negatywnego  wyniku  egzaminu,  podaje  zainteresowanemu  termin,  po  upływie  którego  może  on ponownie przystąpić do egzaminu; termin ten nie może być krótszy niż 3 miesiące.

5.    Protokół z egzaminu stanowi podstawę do wydania przez okręgową komisję kwalifikacyjną decyzji o nadaniu lub odmowie nadania uprawnień budowlanych.


Opublikowano

w

przez