Wniosek o nadanie uprawnień architektonicznych

Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej:

1)   do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń;

2)   do projektowania bez ograniczeń;

3)   do kierowania robotami budowlanymi  bez ograniczeń;

4)   do projektowania oraz kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie;

5)   do projektowania w ograniczonym zakresie;

6)   do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie,

składany jest do okręgowej komisji kwalifikacyjnej Izby Architektów RP, właściwej, zgodnie z miejscem zamieszkania wnioskodawcy.

Wzór wniosku o nadanie uprawnień w specjalności architektonicznej w IARP

Wniosek o nadanie uprawnień architektonicznych powinien być zgodny ze wzorem wniosku udostępnionym przez IARP.

Załączniki do wniosku o nadanie uprawnień architektonicznych

Do wniosku o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej należy dołączyć:

 1. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
 2. suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni;
 3. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki wraz z zestawieniem
 4. zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wydane przez właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, z wyszczególnieniem okresu odbywania praktyki zawodowej z podaniem terminów rozpoczęcia i ukończenia praktyki, z zakresu danej specjalności,
 5. dokument wydany przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa za granicą
 6. książka praktyki zawodowej.
 7. zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej przed dniem 1 stycznia 1995 r.
 8. praca/prace projektowe wykonane w ramach odbytej praktyki zawodowej,
 9. zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Izbą Architektów RP, o której mowa w art. 168b ustawy Prawo budowlane;
 10. życiorys zawodowy;
 11. kopię dowodu tożsamości, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez przyjmującego wniosek pracownika biura okręgowej izby architektów RP
 12. zaświadczenie o przynależności kierownika/patrona praktyk do izby samorządu zawodowego wraz z kopią decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych patrona/kierownika praktyk;
 13. decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych – jeśli osoba posiada inne uprawnienia budowlane niż objęte wnioskiem
 14. dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne tj. opłatę z tytułu kwalifikowania.