Wniosek o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego

 1.  Wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego oraz o nadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń powinny być składane do okręgowej komisji egzaminacyjnej Izby Architektów RP, właściwej zgodnie z miejscem zamieszkania kandydata.
 2. Wniosek powinien być sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych. Kopia tego wzoru załączona jest do niniejszej informacji.
 3.  Do wniosku osoba nie posiadająca uprawnień budowlanych dołącza:
  1. odpis dyplomu (poświadczony za zgodność z oryginałem przez uczelnię, która wydała dyplom, przez notariusza, albo przez pracownika biura okręgowej izby architektów RP przyjmującego wniosek),
  2.  życiorys zawodowy
  3.  książkę praktyki zawodowej (w oryginale). Książka praktyki zawodowej powinna być na wniosek zainteresowanego opieczętowana i zarejestrowana  przez okręgową komisję kwalifikacyjną Izby Architektów RP przed rozpoczęciem praktyki zawodowej,
  4.  w przypadku praktyki odbytej za granicą, a także praktyki odbytej przy projektowaniu lub na budowie obiektów budowlanych usytuowanych na terenach zamkniętych, w jednostce podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub ministrowi właściwemu w sprawach wewnętrznych zamiast książki praktyki zawodowej składa się zaświadczenie (w oryginale), sporządzone zgodnie z postanowieniami odpowiednio § 4 ust. 5 lub  § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia  28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.),
  5. aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej izby zawodowej dotyczące każdej osoby, pod której kierownictwem była odbywana praktyka, (w przypadku braku takiego zaświadczenia, na wniosek kandydata zaświadczenie może zostać wygenerowane z systemu informatycznego okręgowej izby i dołączone do akt sprawy),
  6.  oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane, dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego oraz postępowania mającego na celu nadanie uprawnień,
  7. dowód uiszczenia pierwszej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne – tj. opłaty z tytułu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej. O wysokości aktualnej opłaty informują biura okręgowych rad izb architektów RP

 

 


Opublikowano

w

przez