Egzamin na uprawnienia architektoniczne

Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są dwa razy w roku, w terminach ustalonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Terminy egzaminów ogłaszane są na stronie internetowej Izby Architektów RP w styczniu każdego roku. Egzamin odbywa się we wszystkich okręgach w tym samym terminie, na podstawie tych samych zestawów pytań. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w formie testu, oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie:

  • znajomości procesu budowlanego, w tym podstaw wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, praw i obowiązków uczestników procesu budowlanego, a zwłaszcza projektanta, procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych, stosowanych w ich trakcie oraz po ich zakończeniu, podstawowych informacji dotyczących struktury organów i ich kompetencji w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, zasad odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
  • umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, a w szczególności przyswojenia praktycznych wiadomości technicznych, znajomości etapów procesu inwestycyjnego, przepisów prawa i zasad etyki zawodu.

Przygotowanie egzaminu

1. Zestawy pytań egzaminacyjnych do obu części egzaminu opracowuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna i na kilka dni przed terminem egzaminu przekazuje je w odpowiedniej liczbie, wraz z zestawem odpowiedzi do testu, okręgowym komisjom kwalifikacyjnym.
2. Zestawy pytań Krajowa Komisja Kwalifikacyjna przekazuje okręgowym komisjom kwalifikacyjnym w podwójnych opieczętowanych kopertach, za pokwitowaniem stwierdzającym ich nienaruszenie.
3. Okręgowa komisja kwalifikacyjna przechowuje zestawy pytań w sposób zapewniający ich tajność i nienaruszalność.
4. Otwarcie kopert przez komisję egzaminacyjną następuje dopiero w trakcie odpowiedniej części egzaminu, w obecności zainteresowanych.
5. Liczba przekazywanych zestawów pytań do pierwszej części egzaminu powinna być nie mniejsza niż liczba spodziewanych zdających tę część, powiększona o 10% (nie mniej niż o 2 zestawy), przy czym, jeżeli liczba spodziewanych zdających przekracza 10,zestawy wraz z odpowiedziami przekazuje się w nie mniej niż dwóch wariantach.
6. Liczbę spodziewanych zdających ustala komisja egzaminacyjna na podstawie liczby dopuszczonych do egzaminu oraz liczby wpłat drugiej raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne i przekazuje ją za pośrednictwem biura okręgowej izby architektów RP Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, co najmniej na dziesięć dni przed terminem egzaminu.

Tryb przeprowadzania egzaminu
1. Zawiadomienie o terminie egzaminu okręgowa komisja kwalifikacyjna sporządza według wzoru stanowiącego Załącznik nr 15 do Regulaminu i doręcza je osobie ubiegającej się o uprawnienia budowlane, poprzez pocztę, listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru, co najmniej na miesiąc przed tym terminem.
2. Z czynności egzaminacyjnych sporządza się protokół według wzoru stanowiącego Załącznik nr 16 do Regulaminu. Po zakończeniu egzaminu protokół ten komisja egzaminacyjna przekazuje okręgowej komisji kwalifikacyjnej.
3. Podsumowanie egzaminu następuje bez udziału osoby egzaminowanej i zostaje odnotowane w protokole, który podpisują wszyscy członkowie zespołu egzaminującego.
Protokół powinien zawierać wypełniony przez zdającego test oraz treść wszystkich pytań i ocenę każdej z udzielonych odpowiedzi.
4. Wynik egzaminu ustalany jest przez komisję egzaminacyjną w drodze głosowania, na podstawie oceny testu i odpowiedzi ustnych. W sytuacjach spornych decyduje głos przewodniczącego komisji.
5. Nieobecność na egzaminie podlega na wniosek osoby ubiegającej się o uprawnienia budowlane ocenie, co do przyczyn i w przypadku uznania przez okręgową komisję kwalifikacyjną za usprawiedliwioną skutkuje wyznaczeniem tej osobie innego terminu egzaminu i zwolnieniem jej z obowiązku ponownego uiszczenia opłaty.
6. Korzystanie przez osoby egzaminowane z niedozwolonej pomocy, kontaktowanie się z innymi zdającymi lub zakłócanie przebiegu egzaminu jest zabronione i może skutkować natychmiastowym wydaleniem z egzaminu, bez uwzględnienia udzielonych do tego czasu odpowiedzi.

Część pisemna egzaminu

Egzamin pisemny przeprowadza się z uwzględnieniem następujących zasad:
1) osoba egzaminowana przed przystąpieniem do egzaminu:
a) legitymuje się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości ze zdjęciem,
b) okazuje dowód wpłaty / przelewu drugiej raty opłaty za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego;
2) zabrania się osobie egzaminowanej wnoszenia do pomieszczenia, w którym odbywa się egzamin, urządzeń wyposażonych w pamięć elektroniczną oraz służących do porozumiewania się na odległość ( telefony komórkowe, komputery, laptopy ,mikrofony, słuchawki itp.), a także korzystania z tego rodzaju urządzeń w trakcie egzaminu;
3) egzamin pisemny przeprowadzany jest w formie testu jednokrotnego wyboru;
4) test składa się z 60 pytań egzaminacyjnych, w tym zawiera :
a) 36 pytań z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych,
b) 15 pytań z ustaw i rozporządzeń z zakresu związanego ze specjalnością architektoniczną,
c) 3 pytania z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego,
d) 6 pytań z innych aktów prawnych;
5) czas na udzielenie odpowiedzi wynosi 1,5 godziny;
6) udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 45 pytań kwalifikuje zdającego do przystąpienia do części ustnej egzaminu;
7) wyniki części pisemnej egzaminu są ogłaszane bezpośrednio po sprawdzeniu wszystkich udzielonych odpowiedzi; osobom, które nie zakwalifikowały się do części ustnej podaje się termin, po którym będą mogły ponownie przystąpić do egzaminu.
8) zawiadomienie o możliwości i terminie ponownego przystąpienia do egzaminu pisemnego sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 17 do Regulaminu.

Część ustna egzaminu
Egzamin ustny przeprowadza się z uwzględnieniem następujących zasad:
1) część ustna egzaminu następuje bezpośrednio po ogłoszeniu wyników części pisemnej lub w następny dzień;
2) zabrania się osobie egzaminowanej porozumiewania się z innymi osobami, za wyjątkiem członków komisji egzaminacyjnej ;
3) egzamin polega na odpowiedzi na pytania z wylosowanego zestawu, w tym dwa pytania zadane przez członków komisji egzaminacyjnej;
4) zestaw składa się z 5 pytań, w tym zawiera:
a) 3 pytania problemowe, dotyczące szczególności umiejętności praktycznego posługiwania się przepisami prawa ;
b) pytanie związane z wykonywaną przez egzaminowanego praktyką zawodową przy sporządzaniu projektów (do zadania przez komisję egzaminacyjną na podstawie uzyskanych projektów budowlanych, przy których kandydat pracował), dotyczące praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy jej wykonywaniu,
c) pytanie zadawane przez komisję egzaminacyjną, związane z wykonywaną przez egzaminowanego praktyką zawodową na budowie , dotyczące praktycznego stosowania wiedzy technicznej przy wykonywaniu obiektów opisanych w książce praktyki, w tym technologii ich budowy, organizacji prac budowlanych oraz roli,jaką praktykant pełnił na budowie;
5) członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania dodatkowe, których zakres będzie związany z pytaniami z wylosowanego zestawu;
6) czas trwania egzaminu wynosi do 45 minut, w tym około 15 minut na przygotowanie się osoby egzaminowanej do odpowiedzi;
7) podczas przygotowywania się do odpowiedzi dopuszczalne jest posługiwanie się tekstami aktów prawnych posiadanymi przez osobę egzaminowana oraz udostępnionymi przez komisję egzaminacyjną a także wykorzystywanie w tym celu urządzeń wyposażonych w pamięć elektroniczną ( np. laptopy itp);
8) odpowiedź ustna nie może polegać na odczytywaniu aktów prawnych, może natomiast być ich skomentowaniem oraz omówieniem notatek i szkiców sporządzonych w trakcie przygotowy-wania się do odpowiedzi;
9) warunkiem zaliczenia egzaminu ustnego jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na wszystkie pytania, przy czym dopuszcza się by jedna z nich pozostała niepełna.

Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadzane są dwa razy w roku, w terminach
ustalonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Terminy egzaminów ogłaszane są na
stronie internetowej Izby Architektów RP w styczniu każdego roku.
4. Egzamin odbywa się we wszystkich okręgach w tym samym terminie, na podstawie tych
samych zestawów pytań.
5. Egzamin na uprawnienia budowlane składa się z części pisemnej, przeprowadzanej w
formie testu, oraz części ustnej i obejmuje sprawdzenie:
1) znajomości procesu budowlanego, w tym podstaw wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie, praw i obowiązków uczestników procesu
budowlanego, a zwłaszcza projektanta, procedur poprzedzających rozpoczęcie robót
budowlanych, stosowanych w ich trakcie oraz po ich zakończeniu, podstawowych
informacji dotyczących struktury organów i ich kompetencji w zakresie administracji
architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, zasad odpowiedzialności
zawodowej w budownictwie;
2) umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy technicznej, a w szczególności
przyswojenia praktycznych wiadomości technicznych, znajomości etapów procesu
inwestycyjnego, przepisów prawa i zasad etyki zawodu.