Wytyczne dotyczące książki praktyki zawodowej

Osoby kierujące praktyką zawodową powinny przez cały okres jej trwania być czynnym członkiem samorządu zawodowego i posiadać  uprawnienia budowlane bez ograniczeń:
1)    przy sporządzaniu projektów – do projektowania  w specjalności architektonicznej;
2)    na budowie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej.
Osoby kierujące praktyką zawodową (projektową i budowlaną) podejmując się prowadzenia praktyki osoby odbywającej praktykę zawodową, powinny:
1)        udzielać pomocy merytorycznej i konsultować prace powierzone do rozwiązania osobie odbywającej praktykę,
2)        umożliwiać dostęp do niezbędnych materiałów formalno-prawnych związanych z opracowywanym projektem,
3)        zapewniać, w miarę możliwości udział osoby odbywającej praktykę w naradach i ustaleniach koordynacyjnych ze specjalistami branżowymi, technologami i programistami,
4)        umożliwiać udział osoby odbywającej praktykę w prowadzonych nadzorach autorskich dotyczących realizacji projektów,
5)        przekazać osobie odbywającej praktykę aktualne zaświadczenie o przynależności do  stosownej Okręgowej Izby Architektów RP.

3. Osoba odbywająca praktykę, powinna czynnie uczestniczyć w praktyce zawodowej.
4. Program praktyki przy sporządzaniu projektów powinien umożliwić w szczególności:
1)         zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem  przepisów prawnych dotyczących procesu inwestycyjnego, w tym znajomości procedur przetargowych, zasad zawierania umów na prace projektowe, oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,
2)         zapoznanie się z obowiązującymi warunkami technicznymi oraz normami oraz ich praktycznym stosowaniem,
3)         zapoznanie się z praktycznym zastosowaniem przepisów związanych z bezpieczeństwem użytkowania obiektów,
4)         nabycie praktycznej umiejętności współpracy ze specjalistami opracowującymi rozwiązania techniczne wymaganych instalacji budowlanych oraz odpowiedzialnymi za ustalenia wysoko specjalistycznych technologii wynikających z programów inwestorskich,
5)         nabycie praktycznej umiejętności koordynowania prac projektowych wykonywanych zespołowo lub indywidualnie lecz tworzących jedną całość,
6)         nabycie praktycznej umiejętności koordynowania rozwiązań technicznych wielobranżowych w ramach sporządzanych prac projektowych,
7)         nabycie umiejętności programowania i optymalizowania inwestycji z uwzględnieniem jej oddziaływania na bezpośrednie sąsiedztwo (otoczenie) oraz na środowisko,
8)         nabycie znajomości wymaganych przepisami procedur związanych z uzyskaniem i uzgadnianiem dokumentów niezbędnych do projektowania inwestycji,
9)         nabycie znajomości procedur stosowanych przy projektowaniu dotyczącym prawem chronionych obiektów historycznych lub położonych w obszarach ochrony konserwatorskiej.

Współdziałanie osoby kierującej praktyką oraz praktykanta wymaga poszanowania zasad koleżeńskiej współpracy, partnerskiej lojalności oraz zasad etyki zawodu architekta.
5. Przebieg praktyki wymaga bieżącego dokumentowania czynności wykonywanych w jej ramach.
6. Dokumentacja przebiegu praktyki powinna obejmować prowadzenie książki praktyki zawodowej, w której – z uwzględnieniem wymogów zawartych w § 4 ust. 3  rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie  (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 ze zm.) – należy:
1)              wyszczególnić roboty budowlane i obiekty budowlane, przy projektowaniu których bezpośrednio uczestniczyła lub pełniła funkcję techniczna na budowie osoba odbywająca praktykę zawodową, z określeniem rodzaju, przeznaczenia, konstrukcji, oraz innych  charakterystycznych parametrów technicznych lub użytkowych, a także lokalizacji i nazwy inwestora,
2)              określić czynności wykonywane w każdym tygodniu odbywanej  praktyki,  potwierdzonych  i zaopiniowanych, co najmniej raz  w miesiącu przez osobą pod której kierownictwem odbywa się praktyka.
7. Przy zmianie rodzaju pracy lub jednostki, w której osoba odbywała praktykę, oraz po zakończeniu praktyki zawodowej, osoba, pod kierownictwem której odbywała sie praktyka, wpisuje w książce praktyki zawodowej ogólna ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu specjalności architektonicznej.


Opublikowano

w

przez