Kategoria: Praktyka

 • Praktyka zawodowa na budowie

  Praktyka zawodowa na budowie

  Praktyka zawodowa odbywana na budowie powinna polegać na pełnieniu funkcji technicznej przy wykonywaniu robót budowlanych o różnorodnym charakterze, pozwalających na zapoznanie się z możliwie pełnym cyklem realizacji inwestycji oraz warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie, w szczególności przy wznoszeniu budynku lub jego części oraz powinna spełniać pozostałe wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Pełnienie…

 • Praktyka zawodowa przy projektowaniu

  Praktyka zawodowa przy projektowaniu

  Zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego IARP odbywana przez kandydata praktyka zawodowa przy sporządzaniu projektów powinna polegać na: bezpośrednim i zgodnym z regulacjami wewnętrznymi Izby Architektów RP uczestnictwie w pracach projektowych przy sporządzaniu projektów budowlanych oraz spełniać pozostałe wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Między innymi, jako praktykę projektową można zaliczyć czynności polegające na: wykonaniu inwentaryzacji…

 • Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

  Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej

  Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej to dokument, w którym należy zestawić i podsumować odbywaną praktykę zawodową. Dokumentuje się w nim zarówno praktykę przy sporządzaniu projektów jak i tą odbytą na budowie. Zestawienie zostało wprowadzone we wrześniu 2014 roku w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zastąpiło dotychczas stosowaną książkę praktyki zawodowej. Odbycie…

 • Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki

  Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki

  Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej to dokument, w którym opiekun praktyki zawodowej posiadający odpowiednie uprawnienia i  pełniący samodzielną funkcję techniczną, poświadcza odbycie praktyki przez kandydata ubiegającego się o uprawnienia architektoniczne. Dokument został wprowadzony przez rozporządzenie w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z września 2014 roku i zastąpił on dotychczas stosowaną książkę praktyki zawodowej. Oświadczenie…

 • Wymagana długość praktyki zawodowej

  Wymagana długość praktyki zawodowej

  Poniżej podano wymagane okresy praktyki zawodowej do zdobycia poszczególnych rodzajów uprawnień architektonicznych. Długość praktyki oczywiście oprócz rodzaju uprawnień, w niektórych przypadkach zależy także od posiadanego wykształcenia.   do projektowania bez ograniczeń Wymagane jest odbycie: 1 roku praktyki na budowie oraz 1 roku praktyki projektowej.   do projektowania w ograniczonym zakresie Wymagane jest odbycie: 1 roku…

 • Jak sprawdzić uprawnienia opiekuna praktyki zawodowej

  Jak sprawdzić uprawnienia opiekuna praktyki zawodowej

  Zgodnie z regulaminem postępowania kwalifikacyjnego osoba kierująca praktyką zawodową powinna posiadać uprawnienia w specjalności o jaką się staramy oraz  być członkiem Okręgowej Izby Architektów RP w chwili odbywania przez Nas praktyki. Aby sprawdzić czy opiekun praktyki jest członkiem Okręgowej Izby Architektów: SPRAWDŹ

 • Wytyczne dotyczące książki praktyki zawodowej

  Wytyczne dotyczące książki praktyki zawodowej

  Osoby kierujące praktyką zawodową powinny przez cały okres jej trwania być czynnym członkiem samorządu zawodowego i posiadać  uprawnienia budowlane bez ograniczeń: 1)    przy sporządzaniu projektów – do projektowania  w specjalności architektonicznej; 2)    na budowie – do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno-budowlanej. Osoby kierujące praktyką zawodową (projektową i budowlaną) podejmując się prowadzenia praktyki…

 • Książka praktyki zawodowej – uprawnienia architektoniczne

  Książka praktyki zawodowej – uprawnienia architektoniczne

  Obowiązujący wzór książki praktyki zawodowej dla osób ubiegających się o zdobycie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń. Uwaga: Przed rozpoczęciem wypełniania książkę należy zarejestrować i opieczętować we właściwej Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej. POBIERZ KSIĄŻKĘ PRAKTYKI